Objavljeno u Službene obavijesti, 27.03.2020.

Z A K LJ U Č A K- Natječaj z aprodaju nekretnina

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/20

URBROJ: 2188/01-02-20-3

Vinkovci, 25. ožujka 2020. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.) i članka 47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) donosi,

 

Z A K LJ U Č A K

 

Mijenja se dio Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca KLASA: 940-01/20-01/20, URBROJ: 2188/01-02-20-1, objavljenog 21. veljače 2020. godine u „Vinkovačkom listu“, oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Vinkovaca na način da se produžava rok za podnošenje ponuda tako da:

- točka X. st. 1. sada glasi Javno otvaranje ponuda održat će se 30. travnja 2020. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1“.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Zaključak