Upravni odjel gospodarstva

Upravni odjel gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva te u okviru prava i dužnosti određenih zakonima i ovom Odlukom priprema nacrte općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo, koordinira aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti, a u cilju promicanja gospodarskog razvitka.

Odjel redovito prati stanje gospodarske aktivnosti na području Grada, posebice uvjete poslovanja, poslovne rezultate, tijek procesa pretvorbe i privatizacije, te stupanj zaposlenosti. Prati stanje razvoja i poslovanja u poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“, te predlaže uspostavu i razvoj novih poduzetničkih zona.

Temeljem utvrđenog stanja predlaže mjere za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada, vodi brigu o zaštiti potrošača.  

Predlaže, utvrđuje i provodi plan gospodarenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao i razminiranog zemljišta.

Priprema nacrte odluka o djelatnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovačkih radnji i nadzore njihovu primjenu, u okviru ovlasti utvrđene zakonom.

Vodi evidenciju poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima svoj udio te obavlja i sve druge poslove koji su mu dani u nadležnost posebnim zakonima i odlukama Gradskog vijeća.

Odjel predlaže i organizira javne radove i poslove u svezi navodnjavanja, odvodnje, uređenja i izgradnje kanalske mreže i uređenja poljskih putova, obavlja procjenu šteta od elementarnih nepogoda, vodi brigu o razminiranju poljoprivrednog i drugog zemljišta, planira i predlaže mjere dezinsekcije i deratizacije.

Organizira poslove i predlaže odluke iz područja vatrogastva.


1. HRVOJE NIČE mag. oec., pročelnik
hrvoje.nice@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-308

2. MIRTA ŠTRK dipl. oec., zamjenica pročelnika
mirta.strk@vinkovci.hr

3. IVAN VUJEVA dr. vet. med., viši stručni suradnik za poljoprivredu
ivan.vujeva@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-309

4. ANAMARIJA ŠIMIĆ mag. oec., viši stručni suradnik za gospodarstvo
anamarija.simic@vinkovci.hr

5. ANDREA MARJANOVIĆ mag. iur., viši stručni suradnik za pravne poslove
andrea.marjanovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-461

6. DANKO DROBNJAK mag. ing. agr., viši stručni suradnik za poljoprivredu
danko.drobnjak@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-307

7. MATE ČOVIĆ ing. agr., poljoprivredni redar
mate.covic@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-301 

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->