Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu

Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu priprema analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja na području, prati njihovu realizaciju uz predlaganje mjera za njihovo poticanje u cilju uravnoteženog lokalnog razvoja.

Upravni odjel obavlja poslove praćenja realizacije investicija na području Vinkovaca; umrežava, koordinira i organizira sastanke investitora s tijelima gradske uprave u cilju realizacije investicija te ishođenja potrebne dokumentacije, rješavanju administrativnih zapreka kao i provođenje promidžbenih aktivnosti za privlačenje investicija te prikupljanje iskaza interesa investitora.

Upravni odjel izrađuje prijedloge razvojnih projekata i temeljne odrednice strateškog razvoja Grada, prijedloge projekata sufinancirane bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela, a čiji je nositelj Grad. Odjel priprema, provodi i prati izvršenje akata u cilju uravnoteženog razvoja Grada u skladu s regionalnim razvojem te vodi bazu podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada. U Upravnom odjelu prati se politika i pravna stečevina Europske unije i Republike Hrvatske u okviru utvrđenoga djelokruga, potiče se međunarodna i međugradska suradnja na području investicijskih kretanja te uključivanje Grada i subjekata na području Grada u programe prekogranične i međuregionalne suradnje.

Upravni odjel upravlja i raspolaže imovinom u vlasništvu Grada te obavlja upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativne poslove vezane uz imovinu Grada i rješavanje imovinsko-pravnih predmeta.

Upravni odjel izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Gradskog vijeća Grada Vinkovaca i posebnim aktima Gradonačelnika.


Katarina Vučić , mag.oec.  - Pročelnica Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

Kontakt: 032/337-221 , Mob: 097/791-7511

e-mail:  katarina.vucic@vinkovci.hr


Mirta Štrk, dipl. oec. – Zamjenica pročelnice Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

mirta.strk@vinkovci.hr

Kontakt: 032/337-216


Marina Šimić Karaula, mag.iur.  - Zamjenica pročelnice Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

Kontakt: 032/337-213

marina.simic.karaula@vinkovci.hr


Marica Vidić, dipl.iur. – Voditelj odsjeka za imovinsko pravne poslove

Kontakt: 032/337-215

marica.vidic@vinkovci.hr


Ana Kopčić, mag.oec. – Viši savjetnik za imovinske poslove

Kontakt: 032/337-231

ana.kis@vinkovci.hr


Nikolina Rekić, struč.spec.admin.publ. - Viši stručni suradnik za imovinske poslove

Kontakt: 032/337-231
nikolina.rekic@vinkovci.hr


Tihana Majdandžić, mag.oec. – Viši stručni suradnik za imovinske poslove

Kontakt: 032/ 337-215

tihana.majdandzic@vinkovci.hr


Josip Juzbašić – Referent za stambene poslove

Kontakt: 032/337-225

josip.juzbasic@vinkovci.hr


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font