Objavljeno u Službene obavijesti, 16.04.2019.

Rješenje - produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme uskrsnih blagdana 2019. g.

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/19-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-6

Vinkovci, 12. travnja 2019. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07 i 8/09), donosi

 

RJEŠENJE

 

I.

            Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme uskrsnih blagdana, kako slijedi:

 

-          s 19.04. na 20.04. (petak na subotu) do 03:00 sata,

-          s 20.04. na 21.04. (subota na nedjelju) do 04:00sata,

-          s 21.04. na 22.04. (nedjelja na ponedjeljak) do 03:00 sata,

-          s 22.04. na 23.04. (ponedjeljak na utorak) do 02:00 sata.

 

II.

            Obvezuju se vlasnici ugostiteljskih objekata na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13,  153/13, 41/16 i 114/18) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 154/04).

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Ministarstvo turizma, Područna jedinica Osijek, Šetalište K.F.Šepera 1d, Osijek,
  2. Sanitarna inspekcija, Vinkovci, Glagoljaška 27a, Vinkovci,
  3. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska, Glagoljaška 27b, Vinkovci,
Rješenje