Objavljeno u Službene obavijesti, 10.09.2019.

Produženo radno vrijeme - Vinkovačke jeseni 2019.

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/19-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-22

Vinkovci, 09. rujna 2019. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18 ) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07 i 7/09), donosi

 

RJEŠENJE

 

I.

Odobrava se produženo radno vrijeme i korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje na

terasama, svim ugostiteljskim objektima na području grada Vinkovaca, za vrijeme održavanja priredbi 54. „Vinkovačkih jeseni“, kako slijedi:

 

 

- 13. rujna 2019. godine (petak) - do 05,00 sati,

- 14. rujna 2019. godine (subota) - do 05,00 sati,

- 15. rujna 2019. godine (nedjelja) - do 02,00 sata,

- 16. rujna 2019. godine (ponedjeljak) - do 02,00 sata,

- 17. rujna 20l9. godine (utorak) - do 02,00 sata.

- 18. rujna 2019. godine (srijeda) - do 02,00 sata,

- 19. rujna 2019. godine (četvrtak) - do 02,00 sata,

- 20. rujna 2019. godine (petak) - do 05,00 sati,

- 21. rujna 2019. godine (subota) - do 05,00 sati,

- 22. rujna 2019. godine (nedjelja) - do 03,00 sata.

 

II.

            Obvezuje se vlasnik ugostiteljskog objekta na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04).

 

III.

Također, preporuča se ugostiteljima puštanje glazbe u duhu slavonskih i hrvatskih narodnih običaja.

 

 

  GRADONAČELNIK

      Ivan Bosančić, mag.oec.

Rješenje