Objavljeno u Službene obavijesti, 11.12.2019.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za dodjelu gradskih 

prostora na korištenje udrugama

KLASA: 372-03/19-01/44

URBROJ: 2188/01-02-19-9

Vinkovci, 11. prosinca 2019. godine

 

            Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 11. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), a po Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, objavljenog 08. studenog 2019. god., utvrđuje

 

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH

PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica H. D. Genschera 14 A, površine 86,19 m2, desno

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

e)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

f)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

g)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

 

1.

Mladež Vinkovaca XO

 

3

 

0

 

2

 

1

 

0

 

2

 

0

 

8

 

 

 

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – J. Dalmatinca 37, površine 9,45 m2

 

 

Red.

br.

 

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

e)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

f)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

g)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

Prijavitelj čija prijava nije uvrštena na Prijedlog liste prvenstva

1.

Udruga dragovoljaca Narodne zaštite „Vinkovci“ Vinkovci

Prijava ne ispunjava uvjete iz natječaja obzirom da nije podnesena na Obrascu prijave na natječaj, uz prijavu nisu priloženi: izvadak iz matičnog registra, dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija, preslika važećeg statuta, potvrda Porezne uprave da udruga nema dospjelog duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, potvrdu da nama dospjelog duga prema Gradu Vinkovcima, dokaz da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđene sukladno čl. 48. Uredbe, popis članova, niti drugi dokazi i dokumentacija određeni natječajnom dokumentacijom.         

 

           

II.

Na Prijedlog liste prvenstva nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku zbog redoslijeda na listi prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu,  preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Vinkovaaca, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Ulica bana J. Jelačića 1.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Gabrijel Šokičić, dipl. iur.