Objavljeno u Službene obavijesti, 13.11.2023.

Oglas za prijavu i sudjelovanje na javnom usmenom natječaju povodom organizacije manifestacije „Advent u Vinkovcima – Ledena bajka“

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/204

URBROJ: 2196-4-2-23-3

Vinkovci, 09. studenog 2023. god.

 

Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 30. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21), te Zaključaka KLASA: 940-01/23-01/204, URBROJ: 2196-4-2-23-1, od 02. studenog 2023.godine, KLASA: 940-01/23-01/204, URBROJ: 2196-4-2-23-2, od 09. studenog 2023.godine Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

Oglas za prijavu i sudjelovanje na javnom usmenom natječaju

povodom organizacije manifestacije „Advent u Vinkovcima – Ledena bajka“

 

I. 

Predmet javnog usmenog natječaja je zakup i podzakup montažnih drvenih kućica, a u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti i trgovačke djelatnosti-prigodna prodaja, u okviru održavanja manifestacije „Advent u Vinkovcima-Ledena bajka“, u razdoblju od 08. prosinca 2023. godine do 07. siječnja 2024. godine, na dijelu k.č.br. 6686, k.o. Vinkovci, ispred zgrade nove Gradske knjižnice i čitaonice i to: 

A) Podzakup tri (3) velike drvene kućice, oznaka od VK 1 do VK 3, svaka dimenzije 4,00 m x 2,50 m, po početnoj cijeni zakupnine u iznosu od 1.800,00 € plus PDV (13.562,10 kn plus PDV),

B) Podzakup jedne (1) velike drvene kućice, oznake DVK, dimenzije 5,80 m x 1,66 m sa dva šanka, po početnoj cijeni zakupnine u iznosu od 2.300,00 € plus PDV ( 17.329,35 kn plus PDV),

C) Zakup tri (3) male drvene kućice, oznaka od MK 1 do MK 3, svaka dimenzije 2,00 m x 2,00 m, po početnoj cijeni zakupnine u iznosu od 1.200,00 € plus PDV ( 9.041,40 kn plus PDV).

(Fiksni tečaj konverzije: 7,53450)

 

Sastavni dio ovog Oglasa su skice sa ucrtanim položajem drvenih kućica koje se daju u zakup/podzakup. 

 

 

 

 

 

 

II.

Drvene kućice pod točkom  I. ovog Oglasa imaju osiguran osnovni priključak struje od 500 W, odvoz smeća i barske visoke stolove.

 

Zakupnici/podzakupnici nemaju pravo postavljati dodatne predmete (stolove, stolice, stalke, grijalice i sl.) bez suglasnosti zakupodavca.

 

Zakupnicima/podzakupnicima nije dozvoljeno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe niti bilo kakvih drugih glazbenih nastupa jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta u okviru manifestacije.

Zakupnici su dužni sami sebi osigurati način i sredstvo zaključavanja drvene kućice.

Zakupnici su dužni poštivati propisano radno vrijeme.

 

III. 

            Pravo sudjelovanja na javnom usmenom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u RH koje su podnijele potpunu i pravovremenu prijavu za sudjelovanje u javnom usmenom nadmetanju i koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Vinkovcima,  po bilo kojoj osnovi i prema državnom proračunu.

IV.

 

Za štetu koju zakupnik/podzakupnik drvenih kućica iz točke I. ovog Oglasa prouzroči trećim osobama ili zakupodavcu/podzakupodavcu ili koja nastane na susjednim objektima, odgovara zakupnik/podzakupnik, i on je u slučaju podnošenja odštetnog zahtjeva dužan istu preuzeti i podmiriti. Zakupnik/podzakupnik jamči zakupodavcu/podzakupodavcu oslobođenje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u nastalih u periodu izvršavanja izvršavanja zakupnog/podzakupnog odnosa, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom zakupodavca/podzakupodavca.

 

Ako zakupodavac/podzakupodavac po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova šteta na teret njegovih sredstava, zakupnik/podzakupnik ga je dužan obeštetiti za iznos plaćene štete, iznos sudskih i odvjetničkih troškova i za zakonsku zateznu kamatu.

 

V.

Zakupnici/podzakupnici moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti za čije se obavljanje prijavljuju. 

 

VI. 

  Pisana prijava mora sadržavati: 

- ispunjenu Prijavnicu koja se preuzima na službenoj web stranici Grada Vinkovaca,  

            - dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti u RH: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruge, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave,

- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 2,65 € / 20,00 kn, u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,5711-67648791479-5). 

 

- za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika ili punomoćnika

- potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva), 

- potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu,

 dokaz o uplaćenoj jamčevini,

 

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

 

            - punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

            Na postignutu visinu zakupnine/podzakupnine za drvene kućice obračunava se pripadajući PDV.

VII.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

VIII.

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

IX.

            Svaki ponuditelj za zakup/podzakup na ime jamčevine dužan je uplatiti navedeni

iznos početne cijene zakupnine/podzakupnine. 

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

 

            Ukoliko se prijavitelj  natječe za zakup/podzakup drvenih kućica različitih oznaka potrebno je dostaviti za svaku odvojenu prijavu, te priložiti dokaz o uplati jamčevine za svaku pojedinačnu kućicu.

 

            Ukoliko se prijavitelj natječe za zakup/podzakup više drvenih kućica  istih oznaka potrebno je ispuniti jednu odgovarajuću prijavnicu i uplatiti za svaku drvenu kućicu zasebnu jamčevinu i o tome priložiti dokaz.

 

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

X.

Prijava sudjelovanja na javnom usmenom nadmetanju podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA ADVENT  U VINKOVCIMA - LEDENA BAJKA – NE OTVARAJ“, na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Ulica bana J. Jelačića 1, zaključno sa  21. studenog 2023. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave prijave sudjelovanja. 

            Obvezni sadržaj prijave reguliran je točkom VI. ovog Oglasa. Nakon proteka roka za dostavu članovi Povjerenstva otvoriti će sve pristigle prijave te utvrditi i objaviti listu prijavitelja koji zadovoljavaju uvjete raspisanog Oglasa. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

            Svaki prijavitelj koji zadovoljava uvjete iz ovog Oglasa mora biti prisutan na javnom usmenom nadmetanju, u protivnom će se smatrati da je odustao od svoje prijave.

 

XI.

Javni usmeni natječaj provest će se javnim usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati 21. studenog 2023. godine, s početkom u 13:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Ulica bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

            Javni usmeni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. 

 

XII.

            Usmeno nadmetanje provodi se povećavanjem usmene ponude.

            Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% od početnog iznosa zakupnine, a što se odnosi i na svako slijedeće povećanje.

            Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije ponude ili odustankom.

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz Oglasa sadrži i najviši iznos zakupnine/podzakupnine za pojedinu drvenu kućicu.

Ako se za usmeno nadmetanje pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz Oglasa Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Napuštanje prostorije u kojoj se održava nadmetanje i svaka razmjena informacija između ponuditelja i trećih osoba za vrijeme održavanja nadmetanja smatrat će se ometanjem tijeka nadmetanja i u tom slučaju Povjerenstvo za provedbu nadmetanja može donijeti odluku kojom takvog ponuditelja isključuje iz daljnjeg tijeka nadmetanja.

Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

 

XIII.

Ugovorna cijena zakupa/podzakupa plaća se  u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja Ugovora o zakupu/podzakupu.

Ukoliko zakupnik/podzakupnik drvenu kućic protekom ugovorenog roka ne preda u posjed Gradu Vinkovcima, očišćenu i slobodnu od stvari i osoba, dužan je za svaki naredni dan plaćati 10%, ugovorene cijene zakupa.

 

 

 

XIV.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XV.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa/podzakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.    

                              

XVI.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-213. 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.


 Prijavnica-Advent u Vinkovcima-Ledena bajka-male kućice MK.docx

Prijavnica-Advent u Vinkovcima-Ledena bajka-velika kućica DVK.docx

Prijavnica-Advent u Vinkovcima-Ledena bajka-velike kućice VK.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font