Objavljeno u Službene obavijesti, 05.12.2019.

OGLAS o prijmu službenika/ce u službu na određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika, jedan izvršitelj/ica

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca kod nadležne službe za zapošljavanje Vinkovci objavljuje

 

O G L A S

o prijmu službenika/ce u službu na određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika, jedan izvršitelj/ica

 

Rok za podnošenje prijava na oglas je do 12. prosinca 2019. godine.

 

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zamjena duže vrijeme odsutnog službenika) na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo (1 izvršitelj/ica) u Gradu Vinkovcima – Upravni odjel gospodarstva.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Obavlja poslove iz djelokruga jedinice lokalne samouprave oko praćenja stanja gospodarstva, izrade statističkih izvješća, predlaganje i izrada mjera poticanja gospodarskog razvoja. Priprema natječajnu dokumentaciju za fondove Europske unije te surađuje s nadležnim institucijama. Sudjeluje u organizaciji Vinkovačkog jesenskog sajma gospodarstva i obrtništva. Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

 

OSNOVNA BRUTO PLAĆA: 9.100,00 kn.

 

STRUČNI UVJETI:

 

-   magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

-   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-   položen državni stručni ispit.

 

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam  u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. ZSN-a.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i na prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i sl.)

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu.

 

            Kandidati su uz prijavu obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b).
 • elektronički zapis (ako je osiguranik podnio zahtjev  preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima o evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdaje se na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca) i
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoji zapreka iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeriti).

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na adresu:

Grad Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1,  32100 Vinkovci – s naznakom: „ZA OGLAS – ZAMJENA DUŽE VRIJEME ODSUTNOG SLUŽBENIKA U UPRAVNOM ODJELU GOSPODARSTVA“.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu  ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj oglas pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

PREDHODNA PROVJERA ZNANJA O SPOSOBNOSTI KANDIDATA OBUHVAĆA:

 • pismena provjera znanja
 • intervju

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog

testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu  na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

17. prosinca 2019. u 10 sati u prostorijama Gradske uprave, Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji se trebaju odazvati testiranju osobno će se obavijestiti.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

A) Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:  

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)

 

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na slijedećim propisima:

1. Zakon o trgovačkim društvima – SAMO NOVELA Zakona (NN br. 137/09)

2. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19)

3. Zakon o obrtu (NN 143/13)

 

Intervju se obavlja samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

 

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2188/01-10-19-1

Vinkovci, 03. prosinac 2019.

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

PROČELNIK

Hrvoje Niče, mag. oec.

 

 

Oglas