Objavljeno u Službene obavijesti, 02.05.2019.

ODLUKA o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

Odluka
Zahtjev
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 602-02/19-01/24

URBROJ: 2188/01-01-19-02

Vinkovci, 29. ožujka 2019. god.

 

          Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. travnja 2019. god. temeljem članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 09/09., 01/13. i 02/18.)  d o n o s i

 

 

 

O D L U K U

jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica

i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca

 za školsku godinu 2019./2020.

 

 

 

I.

 

      Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca.

       Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

II.

 

       Grad Vinkovci će za školsku godinu 2019./2020. sufinancirati kupovinu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu.

      Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Grada Vinkovaca koji u tekućoj školskoj godini 2018./2019. pohađa I. - VII. razreda, odnosno,  koji će  u školskoj godini 2019./2020. upisati  II. – VIII. razreda i zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom  ima prebivalište u gradu Vinkovci.

         Pravo na sufinanciranje pod uvjetom prebivališta iz prethodnog stavka  ovog članka mogu ostvariti i učenici osnovnih škola izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

 

III.

 

      Radi ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje iz ove Odluke, roditelj/skrbnik podnosi:

 

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje u  školskoj godini 2019./2020.        

 

  1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  2. Vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka 

 

 

 

IV.

 

     Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se u školi koju učenik pohađa.

     Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 24. svibnja 2019. godine.

     Rok iz stavka 2. ovog članka može se produžiti Odlukom gradonačelnika.

     Iznimno se zahtjev može podnijeti i izvan propisanog roka u slučaju naknadnog upisa ili iz drugih isključivo opravdanih razloga, a najkasnije do 15. rujna 2019 godine.

 

 

 

 

V.

 

     Osnovne škole čiji je osnivač Grad Vinkovci zadužuju se za prikupljanje zahtjeva i dokumentacije  sukladno uputama koje će im dostaviti Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

     Osnovne škole Grada dostaviti će konačan popis učenika koji su podnijeli zahtjeve  i ostvaruju pravo na jednokratno sufinanciranje.

     Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

 

 

 

VI.

 

      Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

 

 

 

 

 

VII.

 

     Učenicima koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje dodijeliti će se novčani bonovi u protuvrijednosti 500,00 kn (pet stotina kuna).

    Novčani bonovi moći će se iskoristiti prilikom kupovine isključivo radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u knjižarama na području Grada Vinkovaca s kojima Grad Vinkovci

zaključi sporazume temeljem Javnog poziva.

 

 

 

VIII.

 

     Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

 

 

 

 

IX.

 

     Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti, osnovne škole kojima je Grad Vinkovci osnivač i Upravni odjel za proračun i financije.

 

 

 

 

X.

 

     Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

      Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Grada Vinkovaca, internetskim stranicama i oglasnim pločama osnovnih škola.

 

 

 

                                                                                         PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                              Mladen Karlić, dr. med.