Objavljeno u Službene obavijesti, 19.11.2021.

Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/21-01/09

URBROJ: 2188/01-02-21-2

Vinkovci, 16. studenog 2021. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne    novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12 i 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99, 2/09), članka 6. Odluke o prodaji gradskih stanova («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/04 i 2/19), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 371-01/21-01/09, URBROJ: 2188/01-02-21-1 od 05. studenog 2021. god. Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

I.

  Raspisuje se natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a)       stan na kojem nije uspostavljen najamni odnos i na kojem NEMA PRAVA PRVOKUPA, slobodnog od osoba i stvari, prodaje se po načelu „viđeno - kupljeno“:

 

- stan u Vinkovcima, u Ulici A. G. Matoša 11, dvosoban stan br. 4 u prizemlju, a koji se sastoji od dvije sobe i sporednih prostorija ukupne površine 43,22 m2 i drvarnice br. 6 u podrumu sa 4,85 m2, a koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 411/32, upisanoj u zk.ul.br. 9182, k.o. Vinkovci, etažno vlasništvo 572/10000 dijela, (E-4),  energetski certifikat-razred E, po početnoj cijeni od 249.000,00 kuna,

 

 

b)      stan na kojem nije uspostavljen najamni odnos i na kojem NEMA PRAVA PRVOKUPA, slobodnog od osoba i stvari, prodaje se po načelu „viđeno - kupljeno“:

 

– stan u Vinkovcima, u Ulici J. Dalmatinca 7, stan br. 9, na V katu desno, ukupne površine 28,00 m2 i sporednog pripadajućeg prostora u podrumu br. 9 površine 1,54 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1767/18, upisanoj u zk.ul.br. 9634, etažno vlasništvo u 132/10000 dijela, energetski certifikat-razred D, po početnoj cijeni od 130.000,00 kuna,

 

 

 

 

 

c)       stan na kojem nije uspostavljen najamni odnos i na kojem NEMA PRAVA PRVOKUPA, prodaje se po načelu „viđeno - kupljeno“:

 

- stan u Vinkovcima, u ulici Blok J. Domca 2/3, jednosoban stan u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe i sporednih prostorija, ukupne površine 24,91 m2 izgrađenog na k.č.br 1622/10, upisanog u zk.ul.br. 7428, poduložak br. 4035, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 44.000,00 kuna.

 

    U naravi se radi o stanu koji je izgorio u požaru, te se ne može koristiti u svrhu stanovanja.

  

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

IV.

Pismena ponuda treba sadržavati:

-     za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

-     za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

-           oznaku stana za koji se natječe,

-           iznos koji se nudi izražen u kunama,

-           dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-     potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

-           domovnicu (preslika) za fizičke osobe, te Izvod iz sudskog registra za pravne osobe,

-     broj računa za slučaj povrata jamčevine,

-    punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

V.

            Svaki ponuditelj za kupnju stana dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne prodajne cijene, u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-OIB). 

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

            

VI.

            Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – KUPOVINA GRADSKOG STANA - NE OTVARAJ”, putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

                        

VII.

            Javno otvaranje ponuda obavit će se 14. prosinca 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci.

            Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

 

VIII.

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova.

Nepravodobne i nepotpune ponude će se odbacit.

            Natjecatelji koji budu najpovoljniji, a imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima, neće se utvrditi kao najpovoljniji ponuditelji, ako odmah ne podmire obveze.

 

 

IX.

            Grad Vinkovci zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezno prihvatiti nijednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja. 

 

X.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od Javnog bilježnika.

 

 

XI.

            Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima donijet će Gradonačelnik Grada Vinkovaca, po prijedlogu Povjerenstva za prodaju gradskih stanova, a ista će se dostaviti svim podnositeljima ponuda.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od primitka obavijesti.

 

 

XII.

            Kupac je dužan ugovornu prodajnu cijenu u cjelokupnom iznosu uplatiti u roku najkasnije 60 dana od potpisa ugovora.

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne sklopi Ugovor, smatrat će se da je odustao, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

            Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorene cijene nekretnine.

            Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

 

                                                                        XIII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 34 ili na telefon 032/337-231.

 

 

 

GRADONAČELNIK

                          Ivan Bosančić, mag. oec.