Objavljeno u Službene obavijesti, 23.08.2019.

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

NATJEČAJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/19-01/90

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 19. kolovoza 2019. god.

 

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), temeljem ranije donesenih važećih Zaključaka, te Zaključaka KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/91, URBROJ: 2188/01-02-12-1, od 01. listopada 2012. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 944-15/18-01/56, URBROJ: 2188/01-02-18-1, od 11. lipnja 2018. godine, KLASA: 940-01/16-01/05, URBROJ: 2188/01-02-18-6, od 11. lipnja 2018. godine, KLASA: 940-01/19-01/69, URBROJ: 2188/01-02-19-7, KLASA: 940-01/19-01/04, URBROJ: 2188/01-02-19-4, KLASA: 944-15/19-01/55, URBROJ: 2188/01-02-19-2, svi od 14. kolovoza 2019. godine., Gradonačelnik Grada Vinkovaca r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

 

I.

Raspisuje se natječaj za:

 

1. Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) Parcele 3685/255 Dvorište u ulici Pavleka Miškine sa 326 m², upisanoj u zk.ul.br. 4333, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 59.900,00 kuna.

 

Sukladno ishođenoj Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003, URBROJ: 2188/01-09-19-0019, od 27. ožujka 2019. god., predmetna parcela predviđena je za dogradnju i nadogradnju stambenog objekta na susjednoj k.č.br. 3685/256.

 

 

 

 

 

 

b) 45/64 suvlasničkog dijela k.č.br. 1438 Oranica Leskovac sa 6530 m², upisane u zk.ul.br. 1413, k.o. V.N Selo, po početnoj cijeni od 18.492,18 kuna.

 

U naravi se radi od 45/64 suvlasničkog dijela oranice koju je Grad Vinkovci naslijedio kao ošasnu imovinu.

 

Ugovorna cijena nekretnina plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.

 

 

  1. Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) poslovni prostor u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4, površine 3,50 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, energetski certifikat-razred E, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 129,50 kuna bez PDV-a,

 

b) poslovni prostor u Vinkovcima, u ulici A. Stepinca 90, površine 40,00 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 874/1, upisane u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, energetski certifikat-razred G, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.480,00 kuna bez PDV-a.

 

 

Najpovoljnijim ponuditeljima na natječaju smanjit će se za 25 % ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Vinkovaca, od 10. veljače 2014. god., a smanjenje će trajati do njegovog ukidanja ovisno o gospodarskim kretanjima u Gradu Vinkovcima i Republici Hrvatskoj.

Na iznos mjesečne zakupnine utvrđen na gore navedeni način obračunavat će se zakonska stopa PDV-a.

 

Poslovni prostori daju se u zakup u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti, na neodređeno vrijeme, osim poslovnog prostora pod točkom 2. b) koji se daju u zakup na određeno vrijeme, do okončanja postupka denacionalizacije.

 

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju osobe sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju prava prvenstva iz ove točke ne može se dati u podzakup.

Pravo prvenstva iz ove točke ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

 

 

 

 

3. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi postavljanja montažnog kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

 

a) k.č.br. 1825/1 Nazorov blok oko zgrade sa 20126 m², upisane u zk.ul.br. 7428, I. zona, u površini od 11,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 1.100,00 kuna,

 

b) k.č.br. 2769 Dvorište u ul. V. Nazora sa 989 m2, upisana u zk.ul.br. 243, I. zona, lokacija br. 3, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 600,00 kuna,

 

c) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 480,00 kuna,

 

d) k.č.br. 5657/1 Park u ul. H.D. Genschera sa 10107 m², upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 12 m², u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 960,00 kuna,

 

e) k.č.br. 411/1 Prostor oko zgrada u Zagrebačkoj ulici sa 16802 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, II. zona, u površini od 11,52 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 921,60 kuna,

 

h) k.č.br. 767/78 Ulica Ohridska sa 18850 m2, upisana u zk.ul.br. 9314, II. zona, u površini od 8,10 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 648,00 kuna.

 

Zakupnici navedenih lokacija obvezni su sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

4. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca u svrhu poljoprivredne obrade na određeno vrijeme - do privođenja istih namjeni u k.o. Mirkovci i to:

 

- k.č.br. 2024 Oranica Trbušanci sa 28527 m², po početnom iznosu zakupnine od 2.139,52 kuna godišnje,

 

- k.č.br. 2025/1 Oranica Vikend naselje Trbušanci sa 8245 m², po početnom iznosu zakupnine od 618,37 kuna godišnje,

 

- k.č.br. 2027 Oranica Trbušanci sa 12690 m², po početnom iznosu zakupnine od 951,75 kuna godišnje,

 

- k.č.br. 2028 Oranica Trbušanci sa 5706 m², po početnom iznosu zakupnine od 427,95 kuna godišnje, sve upisane u zk.ul.br. 860,

 

 

 

 

te u k.o. Vinkovci:

- k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m2, upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, po početnom iznosu zakupnine od 476,50 kuna godišnje, i

 

u k.o. V.N. Selo:

- k.č.br. 279 Oranica u mjestu sa 3948 m², po početnom iznosu zakupnine od 296,10 kuna godišnje, na određeno vrijeme do okončanja postupka denacionalizacije,

 

- k.č.br. 309 Oranica u mjestu sa 3433 m², po početnom iznosu zakupnine od 257,47 kuna godišnje, na neodređeno vrijeme,

 

- k.č.br. 681 Oranica u mjestu sa 2687 m², k.o. V.N. Selo, po početnom iznosu zakupnine od 202,00 kuna godišnje, na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni, sve upisane u zk.ul.br. 303.

 

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

 

III.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

 

IV.

Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja:

 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

 

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

V.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u kunama,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

 

VI.

Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju, a ponuditelji za zakup nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,7889-94001190190).

Ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KIOSK» ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU», putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

VIII.

Javno otvaranje ponuda održat će se 03. rujna 2019. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1.

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

IX.

Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

X.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

 

 

 

 

XI.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

 

XII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-215.

 

GRADONA ČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.