Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 23.10.2020.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2020/2021

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/20-01/02

URBROJ: 2188/01-02-20-3

Vinkovci, 19. listopada  2020. g.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09, 01/13 i 02/18) i članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2020/20221.

 

       Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni studenti nakon upisane druge godine studija, pa nadalje pod uvjetom da:

  • su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • su upisani  na studij u Republici Hrvatskoj ili u zemlji članici Europske Unije,
  • su upisani na stručni, preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij
  • ne primaju stipendiju ili potporu od strane drugog subjekta,
  • do trenutka podnošenja zahtjeva nemaju više od 25 godina starosti.

 

Osnovni kriterij za dodjelu stipendije:

            -     izbor studija,

  • uspjeh na prvoj, odnosno višoj godini studija (prosjek ocjena studija najmanje 3,50 ukoliko se student ne obrazuje u obrazovnom programu prema Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce),
  • socijalni status,
  • vrednovanje vrhunskih sportaša studenata.

 

            Gradonačelnik donosi odluku koliko će se od ukupnog broja stipendija dodijeliti studentima koji se obrazuju u obrazovnom programu prema „Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja“  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce.

 

Obrazovni programi stručnih i sveučilišnih studija sukladno Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce u 2019. godini su:

 

Stručni studij:  - drvna tehnologija i - informatika

 

Sveučilišni studij:  - dentalna medicina, -medicina, - edukacijska rehabilitacija,

-računarstvo, -informatika, -farmacija, -elektrotehnika, -strojarstvo, -građevinarstvo, -likovna i glazbena pedagogija, -engleski jezik; anglistika, -njemački jezik; germanistika, -matematika; nastavnički smjer, -fizika; nastavnički smjer, -biologija, -kemija, -geografija; nastavnički smjer, -logopedija, -veterinarska medicina, -arhitektura, -socijalni rad – rani  i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Zahtjevu za stipendiju  podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 

 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisan Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije (na web stranici Grada)
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta (ukoliko je primjenjivo),
 • rješenja ili potvrde:

      - kandidata uzdržava samohrani roditelj (ukoliko je primjenjivo),

      - je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece), (ukoliko je primjenjivo),

      - je kandidat dijete bez oba roditelja (ukoliko je primjenjivo),

      - je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta (ukoliko je primjenjivo),

     - rješenje Hrvatskog Olimpijskog Odbora o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju (ukoliko je primjenjivo).

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

 

Mjesečni je iznos stipendije 700,00 kn. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih obroka. Liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na službenim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr

 

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija grada Vinkovaca mogu se preuzeti  u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 ili na službenim stranicama Grada Vinkovaca: https://grad-vinkovci.hr/hr

 

 

  Zahtjevi za studentsku stipendiju dostavljaju se poštanskim putem, osobno u zatvorenoj omotnici ili skenirano putem e-mail pošte najkasnije do 09. studenog 2020.g. na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

 

 

 

Službena e-mail pošta za dostavu zahtjeva:

davor.mandic@vinkovci.hr

Uz naznaku

„NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA“

 

 

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                         Ivan Bosančić mag.oec

Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca Obrazac zahtjeva