Objavljeno u Službene obavijesti, 24.08.2021.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/21-01/12

URBROJ: 2188/01-06-21-03

Vinkovci, 24. kolovoza 2021.

 

      U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci, temeljem članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 56. i 57. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21), Grad Vinkovci  objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

 

I.

Broj pomoćnika u vrtiću: 6

 

Mjesto rada: Dječji vrtić Vinkovci

Radno vrijeme: 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u visini cijene mjesečne opće (radničke) karte mjesnog prijevoza ovlaštenog   

                              gradskog prijevoznika

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 30.06.2022.

II.

UVJETI

završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.)

      3.)  punoljetnost

      4.)  hrvatsko državljanstvo

      5.)  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

      6.)   završena edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

        Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

       

III.

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U VRTIĆU

 

Poslovi pomoćnika su:

Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti

Potpora pri savladavanju socijalno - psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih          

   barijera

Suradnja s odgajateljima/cama u zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te poticanju razvoja svakog djeteta prema njegovim sposobnostima

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

 

V.

UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima Dječji vrtić Vinkovci će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2022. kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama djeteta s teškoćama u razvoju.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada pomoćnici će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

VI.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u vrtiću dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail)
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole na web stranici Grada https://grad-vinkovci.hr/hr )

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada.

 Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

 

VII.

ODABIR KANDIDATA

       Odabir kandidata za pomoćnike u vrtiću izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata nakon obavljenih intervjua.

        Točne informacije o mjestu i vremenu održavanja intervjua, bit će objavljene na internet stranici Grada Vinkovaca https://www.grad-vinkovci.hr/hr.

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s napomenom

 

„Prijava za obavljanje poslova PUN u vrtiću“.

 Rok za podnošenje prijava je 03. rujna 2021. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Dodatni upiti i informacije na mail drustvene@vinkovci.hr.


Privola