Objavljeno u Službene obavijesti, 15.02.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006

URBROJ: 2188/01-09-19-0006

Vinkovci, 15. 02. 2019. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96

  • dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (investitora, vlasnike nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelje stvarnih prava na tim nekretninama) za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) – KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 Kv „H. V. Hrvatinića 1“, 2. skupine, na postojećim građevnim česticama br. 6293/2, 6293/1, 6288, 6294/3 i 5269, k.o. Vinkovci II, Vinkovci.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04. 03. 2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 4/1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela (od 18.02.2019.g. do 28.02.2019.g.)

  2. Mrežna stranica (od 18.02.2019.g. do 28.02.2019.g.)

  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt (od 18.02.2019.g. do 28.02.2019.g.)

  4. U spis, ovdje
POZIV