Objavljeno u Službene obavijesti, 16.12.2022.

Javni poziv za Petrinjsku ulicu

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/22-01/157

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 09. prosinca 2022. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Petrinjska ulica, izgrađenu na k.č.br. 4957/20 Ulica u Vukovarskoj ulici sa 666 m², upisanoj u zk.ul.br. 9409,  k.č.br. 4957/34 Ulica Petrinjska sa 216 m² i dijelu k.č.br. 4957/35 Ulica Petrinjska sa 438 m², obje upisane u zk.ul.br. 9305, te na k.č.br. 4956/2 Ulica Petrinjska sa 267 m², upisanoj u zk.ul.br. 9754, sve u k.o. Vinkovci, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta – vlasništvo Grada Vinkovaca.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 22. prosinca 2022. god.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 27. prosinca 2022. godine (utorak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font