Objavljeno u Službene obavijesti, 26.01.2024.

Javni poziv za nerazvrstanu cestu-ulica Vikend naslje Borinci

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/07

URBROJ: 2196-4-2-24-4

Vinkovci, 24. siječnja 2024. god.

           

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – ulica Vikend naselje Borinci, izgrađene na:

- k.č.br. 4117/6 Put Borinci sa 474 m²,

- k.č.br. 4118/3 Put Borinci sa 376 m²,

- k.č.br. 4549 Put Borinci sa 4734 m²,

- dijelu k.č.br. 4550 Put Borinci sa 4808 m², sve upisane u zk.ul.br. 9305, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 4503 Obilazna pruga Žankovac sa 77870 m², upisanoj u zk.ul.br. 4883, k.o. Vinkovci, vlasništvo Republike Hrvatske-javno dobro u općoj uporabi-pod upravljanjem HŽ-Infrastrukture d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12,

- dijelu k.č.br. 4551 Put Borinci sa 4296 m², upisanoj u zk.ul.br. 9702, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta te

- k.č.br. 1475 Put Crkvište sa 1099 m², upisanoj u zk.ul.br. 2215, k.o. V. N. Selo, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 1474 Obilj.željez.pru Crni Gaj sa 34094 m², k.o. V. N. Selo, vlasništvo Republike Hrvatske-javno dobro u općoj uporabi-pod upravljanjem HŽ-Infrastrukture d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetske elaborate izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 05. veljače 2024. god.

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 12. veljače 2024. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font