Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2019.

Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/19-01/11

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 18.10. 2019. god.

 

 

          Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.), članku 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N. 26/15.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) objavljuje

 

       Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama      

               za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu

 

 1. Grad Vinkovci, kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu razvrstane prema nomenklaturi sportova i sportskih grana pod brojem 59.1. (doneseno od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, sukladno članku 51. stavak 1. točka 5. Zakona o sportu)  sa sjedištem na području Grada Vinkovaca čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe i projekte  za dodjelu financijskih potpora za kapitalna ulaganja u području sporta na području grada Vinkovaca.

 

 1. Udruge iz stavka 1. mogu prijaviti potpore za programe i projekte za sljedeće područje djelovanja:

 

 •  Kapitalna ulaganja u sportsko rekreacijsku kulturu,  

  

 1. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 kn. Najmanji iznos financijske potpore koja se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos potpore po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je do 18. studenog 2019. godine (30 dana od dana objave natječaja).

 

 1. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti potporu za više programa i projekta u okviru ovog Javnog poziva. Ista udruga može biti partner na više projekata i programa  prijavljenih na Javni poziv. Udruge koje provode programe i projekte u partnerstvu moraju priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

 

 1. Prijavu potpore projekta i programa na Javni poziv može podnijeti udruga sa sjedištem na području Grada Vinkovaca, upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

            Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br.     

            74/14.).

Svi prijavitelji moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene obaveze prema Gradu Vinkovci iz ranije odobrenih projekata i programa te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Prije potpisa ugovora korisnik će dostaviti ispunjeni obrazac Izjave o nepostojanju   dvostrukog financiranja.

Udruge koje provode programe/projekte u partnerstvu moraju prije zaključenja ugovora o dodjeli             sredstava priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne prava i obveze.

 

 

 1. Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:

 

 1. Ispunjen obrazac prijavnice sa opisom programa/projekta,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi  kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za kaznena djela i prekršaje utvrđene Uredbom,

 

 1. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja Natječaja)

 

5. Potpisan obrazac Izjave o pristanku na obradu podataka

6. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo*

7. Korisnici sredstava u 2018. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava.

 

           Za svaku potporu projektu/programu potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

  Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

 

 

 

 

 

 

  Propisane obrasce možete preuzeti na web stranici Grada Vinkovaca http://www.vinkovci.hr

  Dokumentaciju Javnog poziva potrebno poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

 

 

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Odsjek za sport i kapitalne projekte

Bana Josipa Jelačića 1

32 100 Vinkovci

uz naznaku

        „ Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za  

                   

                         kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu“

 

 1. Postupak Javnog poziva opisan je u Uputama za prijavitelje pod nazivom „Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu“.

 

            Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te 

            koji u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog poziva.

 

 1. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na adresu mario.juric@vinkovci.hr  

 

 

 

 

                                                                                                      GRADONAČELNIK

                              Ivan Bosančić, mag.oec.1. Javni poziv 2019.

2. obrazac-programa-2019

3. obrazac-proracuna-2019

4. izjava-o-nekaznjavanju-2019

5. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

6. izjava-o-partnerstvu-2019

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Upute za prijavitelje 2019.