Objavljeno u Službene obavijesti, 06.03.2020.

Javni poziv - Vukovarska ulica

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/28

URBROJ: 2188/01-02-20-2_

Vinkovci, 02. ožujka 2020. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Vukovarsku ulicu, izgrađenu na k.č.br. 4957/13 Ulica Vukovarska sa 771 m², upisanoj u zk.ul.br. 9408, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca - javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, te na k.č.br. 4957/32, 4957/30, 4957/33 i dijelu k.č.br. 4957/6, sve u k.o. Vinkovci.

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će MJERNIK d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 19, ovlašteni inženjer geodezije Andrej Krezić, mag. ing. geod. et. geoinf., evidentiran u komori pod oznakom Geo1182.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Mjernik d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 09. ožujka 2020. godine.

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

 

Javni Poziv