Objavljeno u Službene obavijesti, 19.10.2018.

Javni poziv - ulica P. Svačića

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/10

URBROJ: 2188/01-02-18-9

Vinkovci, 10. listopada 2018. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – ulica P. Svačića, izgrađenu na k.č.br. 4720 Ulica P. Svačića sa 1559 m2, upisanu u zk.ul.br. 9398, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca – javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta i k.č.br. 6091, 4673/1, 4668, 4672/1, sve u k.o. Vinkovci.

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposreno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geoprem d.o.o. Osijek, Osijek, Trg Lava Mirskog 1, ovlašteni inženjer geodezije Olja Antoni, evidentirana u komori pod oznakom Geo1011.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geoprem d.o.o. Osijek obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 22. listopada 2018. godine.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste dana 30. listopada 2018. godine (utorak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Javni poziv