Objavljeno u Službene obavijesti, 02.09.2019.

JAVNI POZIV - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/17-01/29

URBROJ: 2188/01-02-19-41

Vinkovci, 2. rujna 2019.g.

 

      Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi-program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.05.0037, KLASA: 550-01/17-01/29, URBROJ: 2188/01-02-17-1, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj: 08/09. i 01/13.),  Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci“


RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


1. UVJETI

    - Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice;  s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

- Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

2. OPIS POSLOVA

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   - pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

    Traženi broj radnica je 2

 

 

4. MJESTO RADA

    Poslovi će se obavljati na području Grada Vinkovaca.

 

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

    Predviđeno trajanje radnog odnosa je do povratka zaposlenice s bolovanja.

 

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

    Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:


1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku dokaza o završenoj školi

4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva)

 

    Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu

 


       Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Vinkovaca ili poštom na adresu:

 

 

GRAD VINKOVCI

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

uz naznaku : „ Zaželi – Program zapošljavanja žena“

 

 

    Prijave se dostavljaju zaključno s danom 10. rujna 2019.
    Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

 

   Odluka o odabiru biti će objavljena na web stranici Grada https://grad-vinkovci.hr/hr u roku 8 dana od dana isteka roka za prijavu na Javni poziv.

 

 

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec. 

 

Javni poziv