Objavljeno u Službene obavijesti, 06.12.2019.

Javni poziv - nerazvrstana cesta Ulica B. V. Nazora

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/19-01/146

URBROJ: 2188/01-02-19-1_

Vinkovci, 03. prosinca 2019. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ulica Blok Vladimira Nazora, izgrađenu na k.č.br. 1825/1 Nazorov Blok oko zgrade sa 20126 m², upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će MJERNIK d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 19, ovlašteni inženjer geodezije Andrej Krezić, mag. ing. geod. et. geoinf., evidentiran u komori pod oznakom Geo1182.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Mjernik d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 09. prosinca 2019 godine.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste dana 16. prosinca 2019. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.