Objavljeno u Službene obavijesti, 01.07.2022.

Javni Poziv nerazvrstane ceste Ciglarska i Diljeva ulica

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/22-01/52

URBROJ: 2196-4-2-22-4

Vinkovci, 27. lipnja 2022. god.

 

            Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstane ceste – Ciglarska i Diljeva ulica, koje su izgrađene na dijelu k.č.br. 5906/1, upisane u zk.ul.br. 8525 i na k.č.br. 6244, upisane u zk.ul.br. 9305, obje u k.o. Vinkovci.  

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim nekretninama i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju i tijeku postupka.

 

II.

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstane ceste izradit će GEODET d.o.o., Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod.        Predstavnici Grada Vinkovaca i GEODET d.o.o. obilježit će granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju                          04. srpnja 2022. godine.

 

 

III.

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim nekretninama i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste dana 04. srpnja 2022. god., u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 32.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec