Objavljeno u Službene obavijesti, 15.06.2018.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 112-02/18-01/03 URBROJ: 2188/01-09-18-1 Vinkovci, 11. lipnja 2018.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca raspisuje JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu na radno mjesto: Viši stručni suradnik za poslove gradnje – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca Vježbenik - na određeno vrijeme od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poslove gradnje Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, strojarske, poljoprivredne, elektrotehničke ili pravne struke najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, osim za poslove vježbenika organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit Specifična znanja i vještine: poznavanje i primjena rada na računalu Viši referent za poslove gradnje – na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od tri mjeseca Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili pravne struke najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen državni stručni ispit Specifična znanja i vještine: znanje rada na računalu položen vozački ispit B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.). Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu. Uz prijavu kandidat treba priložiti:

 • životopis,
 • svjedodžbu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslika radne knjižice ili slično), osim za vježbenika
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
  Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internetskoj stranici Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr), po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.
  Na istoj internetskoj poveznici i na oglasnoj ploči Grada Vinkovaca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere ili će se kandidati obavijestiti osobno. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Natječaj za višeg stručnog suradnika za poslove gradnje“ i/ili „Natječaj za vježbenika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“ i/ili „Natječaj za višeg referenta za poslove gradnje“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  PROČELNIK Mario Naglić dipl. iur.

obavijesti i upute kandidatima

Podaci vezani uz natječaj u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 54 od 13. lipnja 2018. godine. Rok za prijavu istječe 21. lipnja. Natječaj se objavljuje i na internetskim stranicama Grada Vinkovaca. OPIS POSLOVA I ZADATAKA Viši stručni suradnik za poslove gradnje: Obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u skladu s propisima i posebnim ovlaštenjima, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, provođenje izvršenja i obavljanje i drugih odgovarajućih upravnih poslova iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša; – pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća; – stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema; – stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, – stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija. Ostalo - specifično: izvršava zadatke i poslove iznadležnosti odjela sukladno zakonu, propisima, Statutu te utvrđenim politikama organizira i koordinira rad Odjela u dogovoru s pročelnikom, daje djelatnicima upute za obavljanje poslova, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, izrađuje prijedloge akata za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika, stručnih savjetodavnih tijela, proučava stanje u određenim oblastima osobito u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa i mjera te pojava koje nastaju u njihovom provođenju te u svezi s tim priprema izvješća i druge stručne materijale,

 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Viši referent za poslove gradnje – Obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u skladu s propisima i posebnim ovlaštenjima, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupaka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, provođenje izvršenja i obavljanje i drugih odgovarajućih upravnih poslova iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša; – stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera – stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema; – stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva Ostalo - specifično: izvršava zadatke i poslove iz nadležnosti odjela sukladno zakonu, propisima, Statutu te utvrđenim politikama organizira i koordinira rad Odjela u dogovoru s pročelnikom, daje djelatnicima upute za obavljanje poslova, brine se o funkcioniranju Odjela, odgovara za zakonit, pravilan i pravodoban rad, a sve prvenstveno u svrhu ostvarivanja prava i dužnosti građana, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada Odjela, izrađuje prijedloge akata za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika, stručnih savjetodavnih tijela, proučava stanje u određenim oblastima osobito u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanja propisa i mjera te pojava koje nastaju u njihovom provođenju te u svezi s tim priprema izvješća i druge stručne materijale,

 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši stručni suradnik je poslove gradnje je 1,99 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Osnovica iznosi 4.710,00 kuna bruto. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Vježbeniku se određuje plaća u iznosu 85% koeficijenta složenosti poslova za koje se osposobljava. Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši referent za poslove gradnje je 1,51.

TESTIRANJE KANDIDATA Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (10 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13- pročišćeni tekst, i 123/17) Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)

Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša Zakon o gradnji (NN br. 153/13) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 55/12, 80/13, 153/13 i 78/15.) Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Pismeno testiranje kandidata održat će se:

 1. lipnja 2018. u 13,30 sati

Testiranje će se obaviti u prostorijama Gradske uprave, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1.

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati s ostalim kandidatima, na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA