Objavljeno u Službene obavijesti, 29.11.2019.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu.

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/19-01/68

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 29. studenog 2019. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13.,137/15. i 123/17.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16. i  09/18.) objavljuje

 

Javni natječaj Grada Vinkovaca

 za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu

 

 

I.

 

Grad Vinkovci poziva udruge, udruge proistekle iz Domovinskog rata, ustanove, zaklade te druge pravne osobe  čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte, aktivnosti i manifestacije iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnog djelovanja koji se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

 

Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti program, projekt, aktivnost ili manifestaciju  za sljedeća područja djelovanja:

 

 1. Humanitarno djelovanje

 

 1. Socijalna i psihosocijalna  skrb o građanima, a  osobito skrb za:
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe žrtve obiteljskog nasilja,
 • djecu i mladež,
 • obitelji,
 • socijalno ugrožene obitelji i pojedince,
 • marginalne skupine građana.
 1. Zaštita zdravlja građana, a osobito:
 • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,
 • prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,
 • zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

 

 1. Skrb za stradalnike  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti  Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata:
 • očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,
 • pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,
 • podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

 

     

II.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 550.000,00 kn.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/aktivnosti/manifestacije je 15. siječnja 2020. godine.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše 2 programa/projekta/aktivnosti/manifestacije u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više programa, projekata, aktivnosti ili manifestacija prijavljenih na Natječaj.

 

III.

Prijavu programa/projekta/aktivnosti/manifestacije na Natječaj može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

 

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama.

 

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja  te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

 

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene dugove i obveze prema Gradu Vinkovci te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja prema državnom proračunu.

 

Kod djelomičnog financiranja programa/projekta/aktivnosti/manifestacije prije zaključenja ugovora provesti će se pregovori o stavkama proračuna i aktivnostima navedenim u opisnom djelu prijavnog obrasca koje treba izmijeniti te će se zatražiti od udruge izrada izmijenjenog obrasca proračuna (troškovnika) koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju kao i izmjene opisnog djela prijavnog obrasca s obzirom na dodijeljena sredstva.

 

IV.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

 

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta/aktivnosti/manifestacije*,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta/aktivnosti/manifestacije*,
 3. Potvrda nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja),
 4. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja),
 5. Potpisan obrazac Izjave o pristanku na obradu podataka,
 6. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 7. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo*,
 8. Korisnici sredstava u 2019. godini dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2019. godini najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.

* Za svaki program/projekt/aktivnost/manifestaciju potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

 

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj podnositelji daju suglasnost Upravnom odjelu društvenih djelatnosti da izvrši uvid u službene evidencije nadležnih upravnih odjela Grada Vinkovaca radi utvrđivanja nepostojanja dugova i obaveza prema gradskom proračunu.

 

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

 

Propisani obrasci mogu se preuzeti na službenoj stranici Grada Vinkovaca  https://grad-vinkovci.hr/hr.

 

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici  na sljedeću adresu:

 

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe

BANA J. JELAČIĆA 1

32 100 VINKOVCI

 

uz naznaku

 

„ZA JAVNI NATJEČAJ U PODRUČJU SOCIJALNE  I ZDRAVSTVENE SKRBI, HUMANITARNOG DJELOVANJA  I UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA“

 

 

Udruge koje provode programe/projekte/aktivnosti/manifestacije u partnerstvu moraju prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

 

 

V.

Natječajni postupak opisan je  u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima/projektima/aktivnostima/manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu.

 

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

 

VI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 7 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr .

 

Postavljena pitanja kao i odgovori biti će javno objavljeni na službenoj stranici Grada Vinkovaca

https://grad-vinkovci.hr/hr .

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

1_Javni_natječaj_za_udruge

2_Upute_za_prijavitelje_2020.

3_obrazac_programa_2020

4_obrazac_proracuna_2020

5_Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka

6_izjava_o_partnerstvu_2020

7_obrazac_izjave_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja

8_obrazac_za_ocjenu_kvalitete_programa

9_Ugovor

10_obrazac_izvjesca_za_sredstva_koristena_u_2019_godini