Objavljeno u Službene obavijesti, 05.03.2020.

I N F O R M A C I J A o izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 351-02/19-01/01

URBROJ: 2188/01-09-20-15

Vinkovci, 05. ožujka 2020. godine

 

Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 16. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) daje

 

I N F O R M A C I J U

 

 o izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za

 grad Vinkovce

 

NAPOMENA: Sukladno čl. 106. st. 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19.) postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona. Temeljem navedenoga ovaj postupak se nastavlja po starom Zakonu.

 

Tijelo nadležno za izradu plana:

Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci.

 

Naziv plana:

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce.

 

Obuhvat plana:

Sadržaj plana utvrđen je u članku 46. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.) i odnosi se na: utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja zraka, opće informacije, nadležno odgovorno tijelo, vrstu i ocjenu onečišćenja, podrijetlo onečišćenja, analizu stanja, pojedinosti o provedenim mjerama, mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, redoslijed i rokove ostvarivanja mjera te procjenu sredstava. Format dokumenta određen je prema Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU („Narodne novine“ br. 3/16.).

 

 

 

Pravna osnova za izradu i donošenja plana:

Članak 46. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11., 47/14., 61/17. i 118/18.).

 

Sažetak postupka:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca dužan je izraditi Nacrt prijedloga plana, javno ga objaviti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, odlučiti o njihovoj opravdanosti, izraditi konačni prijedlog plana i uputiti ga na donošenje predstavničkom tijelu Grada Vinkovaca koje donosi Akcijski plan za administrativno područje grada Vinkovaca.

 

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti na Nacrt prijedloga plana:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objaviti će Nacrt prijedloga Akcijskog plana na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i staviti na javni uvid u razdoblju od  05. ožujka do 06. travnja 2020. godine. Tijekom trajanja javnog uvida, a zaključno do 06. travnja  2020. godine, poziva se javnost da svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt plana:

 

  • upiše u knjigu primjedbi izložene uz predmetni dokument u Gradu Vinkovci, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.
  • u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci ili elektroničkom poštom na adresu: ivona.colic@vinkovci.hr; mandica.sankovic@vinkovci.hr.

 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

Konačni tekst Akcijskog plana bit će objavljen na internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

                                                                                 

V.D. PROČELNIK

Davor Mecanović, dipl. iur.

AKCIJSKI PLAN POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA ZA GRAD VINKOVCE

Informacija o izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti