Objavljeno u Službene obavijesti, 19.07.2022.

2. Javni natječaj za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 1 - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/01

URBROJ: 2196-4-2-22-282

Vinkovci, 19. srpnja 2022. godine

 

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2188/01-01-21-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), objavljuje

 

 

2. JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva 

na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 1 - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

 

 1. PREDMET NATJEČAJA

 

Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Natječaj).

 

U okviru ovog Natječaja realizira se mjera:

 1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Natječaja predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), koja je  izmijenjena   Uredbom Komisije   (EU)  2020/972  od  2.  srpnja  2020.  o izmjeni  Uredbe (EU) br.  1407/2013  u  pogledu  njezina  produljenja.

 

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Natječaja su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem i koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, korisnici koji su u blokadi, kao ni poduzetnici koji nisu do sada opravdali sredstva iz prethodnih natječaja MJERA 1 - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale.

 

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Potpore u okviru ovog Natječaja dodjeljuju se mikro poduzetnicima koji posluju minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme, a koji:

 

 • Imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca
 • U cijelosti su u privatnom vlasništvu
 • Imaju najmanje jednog zaposlenog ili su samozaposleni 
 • Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
 • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Nisu trenutno u blokadi
 • Nisu koristili sredstva iz Javnog natječaja za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. godinu u okviru Mjere Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68), 

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92), 

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu.

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti vlasnici poslovnog subjekta koji su zaposleni u drugom poslovnom subjektu, a nemaju niti jednog zaposlenog.

 

Korisnici Natječaja ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture. 

 

 Korisnici ove mjere iznimno mogu biti i poduzetnici koji se primarno bave cestovnim prometom, no predmet ulaganja ne smije biti nabavka vozila i/ili dijelova za postojeća vozila.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Natječaja za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz  Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Potpore se dodjeljuju za:

- Nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata,

- Radovi na uređenju i opremanju poslovnog prostora (do 50 % vrijednosti ukupnog ulaganja),

- Opremanje interijera samo za one djelatnosti kojima je isto neophodno za obavljanje djelatnosti (npr. ugostiteljstvo, fitness centri i sl.)

- Nabavu operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme (max. 30% od iznosa prihvatljivih troškova, osim IT sektora),

- Izrada promotivnih materijala (do 15 % vrijednosti ukupnog ulaganja),

- Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15 % vrijednosti ukupnog ulaganja),

- PDV - ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a.

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca.

Ukupna vrijednost projekta sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava mikro poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 30.000,00 kuna. 

Minimalni traženi iznos potpore iznosi 5.000,00 kn. 

Maksimalan iznos potpore za poduzetnike koji plaćaju paušalni porez na dohodak, a ujedno su jedini zaposleni u takvom poslovnom subjektu iznosi 12.500,00 kn.

 

Troškovi nabave vozila, mobilnih uređaja, kao i troškovi kupnje i ugradnje rabljenih strojeva i opreme nisu prihvatljivi.

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih uz povećanje neto plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju neto plaću pojedinog zaposlenika u prethodnoj godini. Ukoliko je zaposlenik radio kraće od 12 mjeseci, povećanje plaće od 10 % obračunava se temeljem prosječne plaće svih zaposlenih u protekloj godini. Obrtnici koji su ujedno i jedini zaposleni u svom obrtu te koji plaćaju paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak preuzimaju obvezu povećanja primitaka od minimalno 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrat će se da je prekršio uvjete ovog Natječaja.


Kriteriji za odabir projekata prihvatljivih za financiranje: 

 

 

KRITERIJI

Broj bodova

1.

Mladi poduzetnik (do 40. navršene godine života)

Poduzetnik početnik (bez prethodnog samostalnog poduzetničkog iskustva)

10

5

2.

Žena poduzetnica i/ili žena odgovorna osoba

10

3. 

Broj zaposlenih*

2 - 10

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

4. 

Područje djelatnosti prema NKD-u

1 - 10

C - Prerađivačka industrija,
F - Građevinarstvo, 

10

J - informacije i komunikacije, 

M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,
R - Umjetnost, zabava i rekreacija,
S - Ostale uslužne djelatnosti

G – razred 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila

8

D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,
E - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, 

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

4

G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (isključujući razred 56.30),

I -  razred 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića,

H - Prijevoz i skladištenje,

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, 

P - Obrazovanje

1

5.

Vijek poslovnog subjekta

2-10

Više od 60 mjeseci

10

48 - 60 mjeseci

8

36 - 48 mjeseci

6

24 - 36 mjeseci

4

12 - 24 mjeseca

2

* Vlasnici obrta koji su ujedno zaposleni isključivo u poslovnom subjektu koji je predmet prijave, računaju i sebe kao zaposlenu osobu kod ovog bodovnog kriterija, no prilikom povećanja plaće nemaju obvezu povećati plaću za sebe u visini od 10% ukoliko je u takvom obrtu zaposlena još minimalno jedna osoba.

 

Vlasnici obrta koji su samozaposleni i nemaju u svom obrtu drugih zaposlenika, po ovom kriteriju ostvaruju 1 bod, no imaju obvezu povećati primitke za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

 

Ukoliko 2 ili više projekata imaju jednak ukupni broj bodova, prednost će se utvrditi sljedećim redoslijedom:

 1. broj zaposlenih ili
 2. područje djelatnosti prema NKD-u ili
 3. vijek poslovnog subjekta ili
 4. vrijeme podnošenja Zahtjeva 


Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

 • Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje
 • Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

 

 

 1. SREDSTVA

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Natječaju iznose 600.000,00 kuna.

 

Po ovom Natječaju jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom i jednim poslovnim subjektom.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Natječaj.

 

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Natječaj podnosi se na obrascu prijave definiranim u Natječaju zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na 2. Javni natječaj za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu -MJERA 1 - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije i upiti o Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr

 

Prijave projekata na ovaj Natječaj bit će moguće podnositi od 25.  srpnja 2022. godine od 8,00 sati do 31. kolovoza 2022. godine u 15,30 sati.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Pristigle prijave bit će obrađivane po redoslijedu zaprimanja.

 

Prijava se podnosi na obrascu MVK-2022 uz koji se prilaže:

 

 1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 2. Preslika osobne iskaznice, OIB, IBAN žiro računa
 3. Skupna izjava
 4. Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka 
 6. Ponude/Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani nakon 19. srpnja 2022.

godine

 1. Preslika obrasca JOPPD i liste plaće za 12 mjeseci koji prethode mjesecu prijave na natječaj s potvrdom Porezne uprave o njihovom zaprimanju
 2. Gospodarski subjekti u sustavu poreza na dohodak dostavljaju Preslike ovjerenih Prijava poreza na dohodak te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2021. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2021. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2021. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2021. godinu;
 3. Potvrda HZMO-a iz koje je razvidna zaposlenost jedino u subjektu koji se prijavljuje na natječaj (samozaposleni)
 4. Izjava vlasnika obrta ukoliko je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik u obrtu

 

Upravni odjel gospodarstva će za svakog pojedinog prijavitelja pribaviti Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke.

 

Upravni odjel gospodarstva zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Za postupak obrade podnesenih prijava nadležan je Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca sukladno Programu i Natječaju. 

 

Temeljem provedenog postupka i na razini odobrenih sredstava ovog Natječaja, Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca donijet će konačni prijedlog projekata prihvatljivih za financiranje kroz potporu „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“.

 

Gradonačelnik na temelju prijedloga Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca donosi Odluku o dodjeli sredstava. 

 

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Natječaja.

 

Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena.

 

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Natječaja Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Korisnik s kojim Grad Vinkovci potpiše Ugovor, dužan je u roku od 2 mjeseca od isplate sredstava izvršiti projektom predviđena ulaganja.

 

Ukoliko poduzetnik u skladu s Natječajem ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je zaprimljena sredstva koristio nenamjenski, mora vratiti u proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Ukoliko poduzetnik ne ispoštuje preuzete obveze o visini plaće, broju zaposlenih i mjestu provođenja aktivnosti mora vratiti u proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

U slučaju nastanka više sile ili donošenjem privremenih mjera kojima se ograničava poslovna aktivnost u određenom gospodarskom području korisnicima ovog Programa Odlukom gradonačelnika mogu se Ugovorom preuzete obveze korisnika odgoditi na određeno vrijeme.

 

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

Ukoliko korisnik potpore ne vrati isplaćena sredstva u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu za naplatu tog dijela sredstava.

 

 

X.  OSTALE ODREDBE

 

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

 

Korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog natječaja minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

 

Potpora za Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore nakon što korisnik potpiše Ugovor i dostavi bjanko zadužnicu  kao mjeru osiguranja namjenskog korištenja potpore. Bjanko zadužnica u iznosu od 50.000,00 kuna ovjerena kod javnog bilježnika dostavlja se Upravnom odjelu gospodarstva u roku od 5 dana od dana potpisa Ugovora.

 

Svi obrasci moraju biti ispunjeni putem računala te potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe.

 

Prijavom na ovaj Natječaj prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrha prijave na ovaj Javni natječaj.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Natječaja. Eventualne izmjene i dopune Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr 

 

  GRADONAČELNIK

 Ivan Bosančić, mag.oec


DOSTAVITI:

 1. Upravni odjel gospodarstva, ovdje,
 2. „Službeni glasnik“ na objavu,
 3. Pismohrana.


1. Prijavni obrazac MVK-2022.docx

2. Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2022.docx

3. Skupna izjava.docx

4-izjava-o-povezanim-osobama-i-koristenim-potporama-male-vrijednosti-povezanih-osoba.docx

5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.docx

10. Izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu.docx