Objavljeno u Službene obavijesti, 06.09.2022.

Zaključka o su/financiranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2022./2023.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/22-01/12

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 31. kolovoza 2022.godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21)  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

 

o su/financiranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika

za nastavnu godinu 2022./2023.

 

Članak 1.

S ciljem pružanja potpore u obrazovanju odobrava se su/financiranje troškova javnog linijskog gradskog autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca pod uvjetom da im se troškovi prijevoza u cijelosti ne financiraju po drugoj osnovi.

Članak 2.

Za prikupljanje prijava za su/financiranje troškova prijevoza učenicima po ovom Zaključku bit će objavljen Javni poziv na službenim internetskim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr i autobusnog prijevoznika Polet https://polet.hr/ .

Članak 3.

Su/financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca utvrđuje se za razdoblje od 05. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine u iznosu:

 

  • 150,00 kn mjesečno,
  • 55,00 kn mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnog prijevoza temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.  Ministarstva znanosti i obrazovanja (učenici iz mjesta Mirkovci kojima je udaljenost od adrese prebivališta do adrese škole veća od 5km)

 

Su/financiranje će se provoditi isplatama prijevozniku mjesečno temeljem produženih  karata. Grad Vinkovci i gradski autobusni prijevoznik Polet uredit će međusobna prava i obveze ugovorom.

 

Korisnicima s prebivalištem na području naselja Jošine i Trbušanci zbog nepostojanja autobusne linije gradskog prijevoznika te odgovarajuće sigurne povezanosti s gradom  nadoknadit će se dio stvarnih troškova za prijevoz učenika u iznosu 250,00 kn mjesečno, a koji iznos će se mjesečno uplaćivati na tekuće račune korisnika temeljem zahtjeva dostavljenog Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

U slučaju da odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ili drugog ovlaštenog tijela, nastava uslijed epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 bude organizirana u nekom drugom obliku koji ne podrazumijeva obvezu fizičkog dolaska u objekt škole, sufinanciranje se obustavlja za vrijeme prekida klasične nastave u školama.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurat će se u proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu i 2023. godinu.

Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca za provedbu ovog Zaključka.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Zaključku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                              Ivan Bosančić, mag.oec.

      

 

DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti, ovdje
  2. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje
  3. „Službeni glasnik“ na objavu, ovdje
  4. Pismohrana