Objavljeno u Službene obavijesti, 02.06.2020.

Zaključak Gradonačelnika

         GRADONAČELNIK

 

KLASA: 402-08/20-01/16

URBROJ: 2188/01-02-20-2

Vinkovci, 01. lipnja 2020.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 8/09., 1/13. i 2/18.) Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

Z A K L J U Č A K

1.

 

Stavlja se izvan snage Zaključak KLASA: 402-08/20-01/16, URBROJ: 2188/01-02-20-1, od 24. travnja 2020. god., objavljen na internetskim stranicama i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca br. 6/20.

 

 

2.

 

            Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Vinkovaca a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

                                                                                                         

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Zaključak