Objavljeno u Službene obavijesti, 17.12.2019.

Rješenje o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana 2019. g

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/19-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-29

Vinkovci, 16. prosinca 2019. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07 i 7/09), donosi

 

RJEŠENJE

 

I.

            Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, kako slijedi:

 

  • s 20.12. na 21.12. (petak na subotu) do 03:00 sata,
  • s 21.12. na 22.12. (subota na nedjelju) do 05:00 sati,
  • s 22.12. na 23.12. (nedjelja na ponedjeljak) do 03:00 sata,
  • s 24.12. na 25.12. (utorak na srijedu) do 05:00 sati,
  • s 31.12.2019. na 01.01.2020. (utorak na srijedu) do 05:00 sati.
  • ostalim danima u tjednu od 16.12.- 30.12. 2019. ( 16., 17.,18.,19.,25.,26.,27.,28.,29. i 30.) do 02:00 sata

 

 

II.

            Obvezuju se vlasnici ugostiteljskih objekata na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 154/04).

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.