Objavljeno u Službene obavijesti, 15.10.2019.

Rješenje o imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/19-01/110

URBROJ: 2188/01-02-19-4

Vinkovci, 15. listopada 2019. god.

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 10. i 11. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15) i članka 47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) donosi

 

 

RJEŠENJE

o imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva

za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca

 

I.

Osniva se Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca.

 

II.

            U Procjeniteljsko povjerenstvo imenuju se slijedeći članovi:

 

            1. Davor Mecanović, dipl. iur., predstavnik Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – predsjednik,

            2.  Vladimir Bukna, predstavnik Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured

Vukovar, Ispostava Vinkovci, Odjel za građane, poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa građana – zamjenik predsjednika,

            3. Anđelko Bilić, dipl. ing. građ., predstavnik procjenitelja - član,

            4. Hrvoje Majstorović, građ. teh., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije - član,

            5. Ivo Bikić, dipl. iur., predstavnik posrednika u prometu nekretnina - član.

 

            Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri (4) godine.

 

III.

            Zadaće Povjerenstva su:

            - davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podacima i drugim podacima koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena,

            - davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s predloženim pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti,

            - davanje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona na zahtjev Grada Vinkovaca, za svoje potrebe,

           

- vršenje razmjene približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina a s drugim povjerenstvima,

- dostavljanje visokom povjerenstvu ažuriranog plana približnih vrijednosti do 15. veljače svake godine,

            - obavljanje drugih stručnih poslova.

 

IV.

            Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu koja je određena Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 940-01/15-01/81, URBROJ: 2188/01-02-16-13, od 25. siječnja 2016. godine.

 

V.

            Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Odsjek za imovinske poslove.

 

VI.

            Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                               Ivan Bosančić, dipl. oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

O TOME OBAVIJEST:

1. Članovi Povjerenstva od 1. do 5.,

2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

                      Zagreb, Ulica Republike Austrije 20,

3. Upravni odjel za gospodarenje gradskom

                      imovinom i mjesnu samoupravu, ovdje,

4. „Službeni glasnik“ Grad Vinkovaca, na objavu,

5. Pismohrana, ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

uz Rješenje o imenovanju članova Procjeniteljskog

povjerenstva za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca

 

 

U skladu sa čl. 10. i 11. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15), Rješenjem Gradonačelnika, od 14. listopada 2015. god., imenovano je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca. Izmjenom istog Rješenja, od 23. rujna 2019. godine za novog predsjednika Povjerenstva imenovan je Davor Mecanović, a umjesto dotadašnjeg Maria Naglića.

            Predmetnim Rješenjima članovi su imenovani na razdoblje od četiri godine, odnosno do 15. listopada 2019. godine.

 

            Slijedom navedenog potrebno je imenovati novo Povjerenstvo koje će se sastojati od dosadašnjih članova i to: Davora Mecanovića kao predsjednika Povjerenstva, Vladimira Bukne kao zamjenika predsjednika, te Anđelka Bilića, Hrvoja Majstorovića i Ive Bikića kao članova.

 

 

                                                                        Upravni odjel za gospodarenje gradskom

                                                                               imovinom i mjesnu samoupravuRješenje o imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području grada Vinkovaca