Objavljeno u Službene obavijesti, 13.07.2018.

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca povodom odigravanja finalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/16-01/03

URBROJ: 2188/01-02-16-9

Vinkovci, 12. srpnja 2018. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18. ) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07. i 7/09.), donosi

 

 

 

RJEŠENJE

 

I.

            Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca povodom odigravanja finalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva, kako slijedi:

 

  • s 15.07. na 16.07. (nedjelja na ponedjeljak) do 03:00 sata,

 

 

II.

            Obvezuje se vlasnik ugostiteljskog objekta na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09., 55/13., 153/13. i 41/16.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04.).

 

 

 

    GRADONAČELNIK

                              Ivan Bosančić, mag.oec.