Objavljeno u Službene obavijesti, 19.07.2019.

Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca povodom Dana Grada 2019.

GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/19-01/01

URBROJ: 2188/01-02-19-13

Vinkovci, 17. srpnja 2019. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18 ) i članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/07 i 8/09), donosi

 

 

 

RJEŠENJE

 

I.

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca povodom Dana Grada, kako slijedi:

 

-          s 19.07. na 20.07. (petak na subotu) do 03:00 sata,

-          s 20.07. na 21.07. (subota na nedjelju) do 03:00 sati,

 

II.

            Obvezuje se vlasnik ugostiteljskog objekta na osiguranje poštivanja javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ br. 145/04).

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.