Objavljeno u Službene obavijesti, 21.10.2021.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za dodjelu gradskih  

prostora na korištenje udrugama

KLASA: 372-03/21-01/05

URBROJ: 2188/01-02-21-4

Vinkovci, 18. listopada 2021. godine

            Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14 i 70/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 11. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), a po Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, objavljenog 10. rujna 2021. god., utvrđuje

 

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH 

PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

e)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

f)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

g)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

1.

Hrvatsko planinarsko društvo „Cibalia“

7

0

3

0

0

3

0

13

           

II.

Na Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje nezadovoljni prijavitelj može uložiti prigovor gradonačelniku, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu,  preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Vinkovaca, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Ulica bana J. Jelačića 1.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Gabrijel Šokičić, dipl. iur.