Objavljeno u Službene obavijesti, 25.05.2018.

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržaj

REPUBLIKA HRVATSKA Vukovarsko-srijemska županija Grad Vinkovci Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/18-01/000001 URBROJ: 2188/01-09-18-0015 Vinkovci, 25.05.2018. Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD VINKOVCI , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 67648791479 zastupan po gradonačelniku Ivanu Bosančiću, mag. oec., temeljem članka 116. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) dana 25.05.2018. godine, o b j a v l j u j e JAVNI POZIV Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine javne i društvene namjene - gradska knjižnica i čitaonica s pratećim sadržajima (caffe bar i poslovni prostor), 2. skupine građenje građevina infrastrukturne namjene - prometnih površina, parkirališta i rasvjetnih stupova na građevnoj čestici k.č. broj 1843/8 k.o. Vinkovci I, Vinkovci, Kralja Zvonimira 9. Investitor je GRAD VINKOVCI , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB 67648791479. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2018. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE Marijana Čuljak, mag.iur.