Objavljeno u Službene obavijesti, 11.01.2019.

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/18-01/45

URBROJ: 2188/01-02-19-26

Vinkovci, 11. siječnja 2019. godine

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 44. i 46. Statuta  Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) objavljuje

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Grada Vinkovaca za 2019. godinu

 

I.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

 

II.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi i kriterijima za vrednovanje programa u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu uvrstit će se:

-        programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce,

-        programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi,

-        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-        programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,

-        znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture,

-        programi filmske i audiovizualne djelatnosti,

-        programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura,

-        dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture,

-        programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati statute usklađene sa Zakonom o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14 i 70/17).

Svi prijavitelji u svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

 

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Grada Vinkovaca prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: https://grad-vinkovci.hr.

 

V.

Ukupno planirana vrijednost Poziva: 1.000.000,00 kn.

Očekivani broj programa/projekata koji će se financirati: 100.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 100.000,00 kuna.

VI.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
 3. Potpisan obrazac izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
 4. Potvrde o nepostojanju dugova i obveza prema Gradu Vinkovci i državnom proračunu:
  1. Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca (ne starija od  30 dana od dana raspisivanja Poziva)
  2. Potvrda Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja Grada Vinkovaca (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Poziva)
  3. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Poziva)
 5. Potpisanu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Potpisan obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) *
 7. Potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

* - Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu sklopit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: https://grad-vinkovci.hr. Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na:

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel za kulturu i turizam

- Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu -

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

 

VII.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: https://grad-vinkovci.hr.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

1. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu

2. Upute za prijavitelje

3. Obrazac opisa programa

4. Obrazac proračuna programa

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

6. Izjava o nekažnjavanju

7. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

8. Izjava o partnerstvu

9. Obrazac za ocjenu kvalitete programa

10. Obrazac ugovora

11. Obrazac opisnog i financijskog izvještaja provedbe programa u 2019. godini