Objavljeno u Službene obavijesti, 07.06.2018.

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2188/01-01-18-7 Vinkovci, 05. lipnja 2018. godine

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 1. lipnja (utorak) 2018. godine u 10,00 sati U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu. IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu. IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu. IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca. IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja
 5. Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o. IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.
 6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJ: Danijel Petković, prof. pov. i etn., viši kustos, ravnatelj
 7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica
 8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJ: Antun Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik
 9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJ: Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj
 10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJICA: Emilija Pezer, prof., ravnateljica
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka Vinkovci za 2017. godinu. IZVJESTITELJ: Josip Gilja, mag. oec., direktor
 12. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca. IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v. d. pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada
 14. Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.
 15. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu. IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela društvenih djelatnosti
 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vinkovci. IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur.
 18. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Vinkovaca. IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove
 19. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca. IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu
 20. Prijedlog Odluke o otkupu ponuđene nekretnine u k.o. Vinkovci. IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.
 21. Prijedlog Izjave Gradonačelnika Grada Vinkovaca o odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Vinkovcima. IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.
 22. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca. IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec., v.d. pročelnika Uprav. odjela gospodarstva
 23. Prijedlog izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini. IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec.
 24. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje,
  zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini. IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec.
 25. Aktualna pitanja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Mladen Karlić, dr. med.