Objavljeno u Službene obavijesti, 17.12.2021.

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća 22. prosinca (srijeda) 2021. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-7

Vinkovci, 17. 12. 2021.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 3/21)  sazivam   7. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                           22. prosinca (srijeda) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela 

za proračun i financije

2.                   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJI: IN konzalting d.o.o. Slavonski Brod

     Gabrijel Šokičić, dip. iur. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ

4.                   Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vinkovaca za razdoblje od 2022.- 2025. godine.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dip. iur. univ. spec. oec.

5.                   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove

6.                   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA :   Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti  

7.                   Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA :   Andrea Vinković, dipl. iur. 

8.                   Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA :   Andrea Vinković, dipl. iur.

9.                   Prijedlog Dopune Mreže osnovnih škola na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA :   Andrea Vinković, dipl. iur.

10.               Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vinkovci.

IZVJESTITELJ :   Mario Dražić, ing., predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

11.               Prijedlog Odluke  osnivanju Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu   

12.               Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec. 

13.               Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ., v.d.   pročelnika Upravnog odjela 

                              komunalnog gospodarstva i uređenja grada

14.               Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

15.               Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

16.               Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

17.               Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

18.               Prijedlog Programa javnih poteba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.,  pročelnica Upravnog 

                                   odjela za kulturu i turizam

19.               Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

20.               Prijedlog Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

21.               Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

22.               Aktualna pitanja.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.