Objavljeno u Službene obavijesti, 06.12.2019.

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća 11. prosinca (srijeda) 2019. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-20

Vinkovci, 6. prosinca 2019.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  20. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        11. prosinca  (srijeda) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun

i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Ivan Rimac, univ.spec.oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o. Vinkovci za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ.spec.oec., direktor

 1. Prijedlog Odluke o prodaji i prijenosu dionica športskog dioničkog društva Hrvatskog nogometnog kluba Cibalia Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., Gradonačelnik

 1. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. god.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

      komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog izmjene Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2019. godinu.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

            društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku za zaključenje Sporazuma i Ugovora o suradnji u predmetu osnivanja dislociranog redovnog preddiplomskog stručnog studija Drvne tehnologije u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca od 2020. do 2026. godine.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., v. d. pročelnice Upravnog

        odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju koncesije.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koja se smatra komunalnom djelatnosti.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova održavanja građevina urbane oborinske odvodnje na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o autotaksi stajalištima.

IZVJESTITELJDalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. a/ Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javne  

    vatrogasne postrojbe Vinkovci.

b/ Ispravljena i usklađena Procjena ugroženosti od požara i zajednički Plan

    zaštite od požara za Grad Vinkovce i Općinu Andrijaševci

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

     normativnu djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima, Županijskog suda u Vukovaru i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Vukovaru.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vinkovaca za 2018. godinu.
 2. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.