Objavljeno u Službene obavijesti, 26.10.2018.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol, informiranje i odnose s javnošću u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol, informiranje i odnose s javnošću u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika.

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 94 od 24. 10. 2018. godine

Rok za podnošenje prijava istječe 02. 11. 2018.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA -  organizira i provodi protokolarna događanja u kojima sudjeluje gradonačelnik i drugi predstavnici Grada, sudjeluje u organizaciji gradskih manifestacija (Dan grada, Vinkovačke jeseni i dr.). Organizira i provodi poslove vezane za odnose s javnošću i suradnje s medijima, poslove međunarodne i međugradske suradnje, suradnje s institucijama i ustanovama, izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada izrada nije u djelokrugu drugih upravnih odjela, obavlja i druge stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, ažurira podatke na web stranici Grada, prima pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, provodi poslove promidžbe i stvaranja pozitivne slike o Gradu, radi i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela ili neposrednog rukovoditelja.

PODATCI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika 1,99 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (4710 kn bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

A) Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:  

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13, 137/15 i 123/17)

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18)
  2. Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18-dostupno na internetskim stranicama Grada Vinkovaca)
  3. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

 

B) Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja informiranja i odnosa s javnošću temelje se na slijedećim propisima:

1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15)

2. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 48/13 i 57/15)

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

09. studeni 2018. (petak) u 14,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA