Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2023.

Podaci i upute vezane za javni natječaj - prijem u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i sporta u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti

Podaci i upute vezane za javni natječaj - prijem u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i sporta u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 96/2023. od 23. kolovoza 2023. godine 

Rok za podnošenje prijava istječe 31. 08. 2023.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA I STANDARDNA MJERILA RADNOG MJESTA

Viši stručni suradnik za poslove ranog i predškolskog odogoja, obrazovanja i sporta - U djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja i sporta prikuplja podatke, prati, analizira  i nadzire stanje, predlaže mjere i izrađuje prijedloge akata za njihovo izvršenje,  izrađuje prijedloge programa  potreba, osiguranja financijskih sredstava i prati njihovo izvršenje,  priprema i izrađuje prijedloge akata za nadležna tijela i prati njihovo izvršavanje, predlaže osiguranje sredstava i prati njihovo izvršavanje, koordinira rad s ustanovama i prikuplja podatke u cilju obrade i dostave nadležnim tijelima, Obavlja stručne i administrativne poslove za Savjet mladih, osigurava pomoć i podršku te savjetovanje mladih, kontakt osoba za mlade, inicira i podržava aktivnosti i suradnju s mladima, pruža stručnu i administrativnu pomoć udrugama/grupama koje upravljaju prostorima/centrima za mlade. Obavlja sve druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kao i ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika odjela.

 

PODACI O PLAĆI 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta stručnog suradnika iznosi 1,99 izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik (725 eura bruto). Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela (opći i posebni dio) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika temelje se na sljedećim propisima:  

 

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) 
  3. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09).

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja, za radno mjesto višeg referenta, temelje se na sljedećim propisima: 

 

1.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20.)

2. Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20, 133/20.)

 

 Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

 

07. rujna  2023. god. (četvrtak) u 10,30 sati 

u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti – testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istom će biti obavješteni.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 
  • razgovarati s ostalim kandidatima, 
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA