Objavljeno u Službene obavijesti, 21.10.2022.

Oglas za prodaju rabljenih drveno-montažnih kućica za potrebe manifestacija (4 kom) - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju)

GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/22-01/01                                                     

URBROJ: 2196-4-22-1

Vinkovci, 21. listopad 2022.

 

Grad Vinkovci izvršit će prodaju rabljenih drveno-montažnih kućica za potrebe manifestacija i tu svrhu  o b j a v l j u j e:

 

O G L A S 

ZA PRODAJU RABLJENIH DRVENO-MONTAŽNIH KUĆICA 

ZA POTREBE MANIFESTACIJA (4 kom.)

-         prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

 

Otvaranje ponuda će se održati dana 28. LISTOPADA 2022. godine (PETAK) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, 32 100 Vinkovci.

 

PREDMET PRODAJE: četiri drveno-montažne kućice dimenzija: širina 250 cm, dužina 400 cm, visina 220 cm, konstrukcijski dio kućice od jelove štafle, krovište OSB ploča na kojoj je šindra, a povezane pajante od jelove fosne, metalni spojni okovi s klinastim spojnicama, kućice imaju šank dužine 100 cm i ulazna vrata, zaštićene lazurom u bijeloj boji te se mogu sklapati i rasklapati. 

Početna cijena iznosi 9.000,00 kuna/komad.

 

Zainteresirane osobe mogu pregledati kućice svaki radni dan u skladištu na Gradskoj tržnici u Vinkovcima, u vremenu po dogovoru. Informacije na tel. 098/51-37-36. Kućice se prodaju po pravilima “viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. 

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, kupci, koji najkasnije do početka javne prodaje uplate iznos od 10% početne cijene kućica. Uplata se vrši na žiro račun broj: HR7423900011848700005; poziv na broj HR 68 7757-OIB fizičke ili pravne osobe; ili uplatom gotovim novcem na blagajni Grada Vinkovaca.

PONUDE SE PREDAJU U ZATVORENOJ (ZALIJEPLJENOJ) OMOTNICI. Ponude moraju stići poštom ili se osobno predati u pisarnici do 28. listopada 2022. godine do 10,00 sati.

Kupac je dužan iznos kupovine uplatiti u cijelosti u roku od 10 dana od održane prodaje, u protivnom se zadržava jamčevina i poništava rezultat javne prodaje.

POVRAT JAMČEVINE: za osobe koje uplate jamčevinu na blagajni moguć je povrat odmah nakon održane javne prodaje, a osobama koje su uplatile jamčevinu na račun Grada sredstva će biti uplaćena na račun kojeg će naznačiti, dan nakon javne prodaje.

 

                                                                                               GRADONAČELNIK                                                                                                       

                                     Ivan Bosančić, mag. oec.