Objavljeno u Službene obavijesti, 16.09.2019.

Odluku o poništenju javnog natječaja

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU

DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

KLASA: 112-02/19-01/06

URBROJ: 2188/01-04-19-3

Vinkovci, 16. rujna 2019.

 

Na temelju članka 24. stavak 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

            Poništava se javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/06, URBROJ: 2188/01-04-19-1 od 05. rujna 2019. god. za prijam u službu namještenika/ce na radno mjesto tehničar za održavanje i domar na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica uz probni rad od tri mjeseca, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 84/2019 od 06. rujna 2019. god. i na internet stranici Grada Vinkovaca.

 

Članak 2.

            Rok za podnošenje prijava istekao je 14. rujna 2019. god., a kako nije zaprimljena niti jedna prijava, donosi se ova Odluka sukladno odredbama ZSN-a.

 

Članak 3.

            Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 4.

            Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i na internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         PROČELNIK

                                                                                                  Zlatko Dovhanj, dipl. iur.