Objavljeno u Službene obavijesti, 09.09.2019.

ODLUKA o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/19-01/49

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 05. rujna 2019.

 

  1.                Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i  članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09., 01/13. i 02/18.)  d o n o s i   

ODLUKU

o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2019./2020.

I

     Grad Vinkovci će za školsku godinu 2019./2020. dodijeliti jednokratne novčane naknade u visini 1.000,00 kn.

     Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje svaki učenik prvog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole na području grada Vinkovaca, koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

     Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

II

      Radi ostvarivanja prava na naknadu iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik učenika/ce prvog razreda osnovne škole podnosi:

  1.  Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2019./2020.,
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)

 

  1. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg   računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

     Zahtjev se s pripadajućom dokumentacijom podnosi u školi koju učenik/ca pohađa.

 

III

      Radi ostvarivanja prava na naknadu iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik učenika/ce prvog razreda srednje škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2019./2020. (Prilog 3.)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika/ce s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva  (instrukcija za plaćanje)

 

       Zahtjev se s pripadajućom dokumentacijom podnosi u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

IV

     Zahtjev se podnosi na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva koji se objavljuje na internet stranici grada www.vinkovci.hr.

     Javni poziv u pravilu će biti otvoren od dana 09. rujna do 30. rujna 2019. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi za dodjelu naknade neće biti razmatrani.

 

V

     Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz točke I. mogu ostvariti učenici/ce prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

 

VI

     Grad Vinkovci prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može od podnositelja zatražiti dodatnu dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

 

 

VII

     Grad Vinkovci nakon isteka roka za dostavu Zahtjeva utvrđuje popis podnositelja koji udovoljavaju uvjetima.

 

 

VIII

      Jednokratna novčana naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola iz ove Odluke izuzeta je od ovrhe temeljem članka 172. točka 6. Ovršnog zakona („Narodne novine“ br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.).

 

IX

     Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

 

X

     Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

XI

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca i na internet stranici Grada.

Odluka