Objavljeno u Službene obavijesti, 16.07.2020.

Odluka odabiru kandidatkinja u projektu Zaželi

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/20-01/57

URBROJ: 2188/01-02-20-5

Vinkovci, 14. srpnja 2020.g.

 

            Na temelju Odluke  o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-117, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza II“, UP.02.1.1.13.0060, KLASA: 550-01/20-01/1, URBROJ: 2188/01-02-20-1, članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19) i članka 47. Statuta  Grada Vinkovaca ( „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09, 01/13 i 02/18), te prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva,  Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

ODLUKU

o odabiru kandidatkinja

 

 

I

      Na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 “ , objavljenog dana 25.06.2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci te internetskim stranicama Grada Vinkovaca  i izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava, utvrđeno je da se za uključivanje u projekt i prijam u radni odnos na određeno vrijeme odabiru slijedeće kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete:

 

REDNI BROJ

PREZIME I IME

1.

AZINOVIĆ NADA

2.

BANJEDVOREC JELENA

3.

BEGČEVIĆ ANICA

4.

BIBEROVIĆ BLANKA

5.

BILIĆ VERA

6.

BLAŽEVIĆ JADRANKA

7.

BOŽINOVIĆ MARIJA

8.

BUINAC ANA

9.

COTA NIKOLINA

10.

ĆEKIĆ MIRJANA

11.

DONKOVIĆ ANA

12.

ĐŽINDO VESNA

13.

EREŠ JADRANKA

14.

FILIPOVIĆ DANIJELA

15.

IŠTVANOVIĆ IVANKA

16.

JAKŠIĆ MARIJANA

17.

JANKIĆ SLAVICA

18.

JOVANIĆ MARIJA

19.

KOVAČEVIĆ KATICA

20.

KRALJEVIĆ MARTINA

21.

MANDIĆ KATICA

22.

MARAS LIDIJA

23.

MARIJANOVIĆ VIDA

24.

MARKOVIĆ VESNA

25.

MARKULIĆ MARIJANA

26.

MATIJEVIĆ BILJANA

27.

MATIJEVIĆ SLAVICA

28.

MILOŠ KATICA

29.

MIŠIĆ NIKOLINA

30.

MUSTAPIĆ-JOGUN ĐURĐICA

31.

NOVOKMET GORDANA

32.

PAJVANČIĆ KORDIĆ JASMINA

33.

PAJVANČIĆ SARA

34.

PARADŽIK BLAŽENKA

35.

PRANIĆ DRAGICA

36.

RADOŠ MARIJA

37.

RAJKOVIĆ DANIELA

38.

SMILJIĆ DUBRAVKA

39.

ŠARIĆ LJUBICA

40.

ŠEKERIJA BRIGITA

41.

ŠPAČEK ZDENKA

42.

TOMIĆ LJUBA

43.

TUNJIĆ SLAVICA

44.

TUNJIĆ SNJEŽANA

45.

TUTIĆ ANTONIJA

46.

VUČIĆ ŽELJKA

47.

VIDOVIĆ NADA

48.

VRSELJA ŽAKLINA

49.

VUIĆ ANITA

50.

ŽIVALJIĆ TENA

 

 

II

            Kandidati koji su se prijavili na javni poziv, a nisu primljeni  biti će obaviješteni o rezultatima.

            Na ovu Odluku može se podnijeti primjedba u roku osam dana od dana primitka obavijesti.

 

 

III 

             Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti za daljnje postupanje u sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2“.

 

IV

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                                                                                       Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka

6