Objavljeno u Službene obavijesti, 10.05.2018.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-02/18-01/30

URBROJ: 2188/01-02-18-1

Vinkovci, 09. svibnja 2018.g.

 

     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09., 01/13. i 02/18.)  Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,

radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

 

I.

 

      Grad Vinkovci će za školsku godinu 2018./2019. sufinancirati kupovinu udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu.

      Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik koji u tekućoj školskoj godini 2017./2018. pohađa I. - VII. razred i zajedno s roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

  

II.

 

      Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik podnosi Zahtjev za sufinanciranje udžbenika u  školskoj godini 2018./2019. (Prilog 1.)

 

        Ispunjenom Zahtjevu obvezno se prilažu slijedeći dokumenti:

  1. Uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja (ne starije od šest mjeseci)
  2. Uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci)

 

III.

 

     Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom podnose se u školi koju učenik pohađa.

     Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 25. svibnja 2018. godine.

     Iznimno se zahtjev može podnijeti i izvan navedenog roka u slučaju naknadnog upisa ili iz drugih isključivo opravdanih razloga, a najkasnije do 01. rujna 2018 godine.

    

 

IV.

 

      Pravo na  sufinanciranje ne ostvaruju učenici koji ostvaruju pravo na besplatne

udžbenike po nekoj drugoj osnovi.

       Pravo na sufinanciranje ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

 

V.

 

     Osnovne škole Grada Vinkovaca zadužuju se za prikupljanje zahtjeva i dokumentacije  sukladno uputama koje će im dostaviti Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada

Vinkovaca.

     Osnovne škole Grada Vinkovaca obraditi će pristigle zahtjeve i utvrditi popis učenika

koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog

pribora.

     Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

      Popis učenika dostavlja se Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

 

 

VI.

 

      Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

  

 

VII.

 

     Učenicima koji ostvare pravo na sufinanciranje dodijeliti će se vaučeri u

protuvrijednosti 500,00 kn (pet stotina kuna).

 

    Vaučeri će se moći iskoristiti prilikom kupovine udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u knjižarama na području Grada Vinkovaca s kojima Grad Vinkovci

zaključi sporazume temeljem Javnog poziva.

 

 

VIII.

 

     Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

 

 

IX.

 

     Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca i osnovne škole Grada Vinkovaca.

 

 

 

X.

 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca, na internet stranici Grada Vinkovaca i osnovnih škola.

 

 

 

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                          Ivan Bosančić, mag.oec.

Zahtjev za sufinanciranje udžbenika