Objavljeno u Službene obavijesti, 28.01.2022.

Odluka o stavljanju izvan snage

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/19-01/03

URBROJ: 2196-4-2-22-102 

Vinkovci, 25. siječnja 2022. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu, KLASA: 302-02/19-01/03, URBROJ: 2188/01-01-19-2 i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 2/21), donosi

 

O D L U K U

 

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o odgodi ugovorom preuzetih obveza iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu – Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale, KLASA: 302-02/19-01/03, URBROJ: 2188/01-02-20-101, od 24. ožujka 2020. godine.

                                                                      Članak 2.

 

            Rok za pravdanje ugovorom preuzetih obveza je 1. srpnja 2022. godine.

Članak 3.

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr .

 

                          GRADONAČELNIK

                           Ivan Bosančić mag.oec.