Objavljeno u Službene obavijesti, 15.04.2022.

Odluka o roku podizanja uskrsnice

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/22-01/59

URBROJ: 2196-4-2-22-4

Vinkovci,  12. travnja 2022. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21)  d o n o s i

 

ODLUKU 

I

 

Odlukom Gradonačelnika KLASA: 550-01/22-01/59, URBROJ: 2196-4-2-22-2 od 23. veljače 2022. godine, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 11/21), određena je isplata jednokratnih novčanih naknada korisnicima prava na osobnu invalidninu i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca povodom kršćanskog blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: Uskrsnica), a čija mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina zajedno sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ne prelazi iznos od 2.500,00 kn.

 

II

 

Umirovljenici koji Uskrsnicu nisu podignuli u mjesnom odboru prema mjestu svoga prebivališta istu mogu podići na blagajni Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci najkasnije do 29. travnja 2022. godine.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

 

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel društvenih djelatnosti

2. Upravni odjel za proračun i financije

4. Pismohrana


Odluka o roku.pdf