Objavljeno u Službene obavijesti, 22.11.2019.

ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/19-01/11

URBROJ: 2188/01-02-19-5

Vinkovci, 20. studeni 2019. godine

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16.) donosi:

 

 

O D L U K U

o raspodjeli financijskih sredstava temeljem

Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih

potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu objavljen je dana 18. listopada 2019. godine. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je do 18. studenog 2019. godine.

Prijavljene programe i projekte procjenjivao je Upravni odjel društvenih djelatnosti i Povjerenstvo za procjenu programa i projekata za potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca.

 

Članak 2.

 

Financiranje programa i projekata putem Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu odobrava se kako slijedi:

 

 

 

 

r.br.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

IZNOS

1.

Hrvatski nogometni klub „Vinkovci“ Vinkovci

Rekonstrukcija svlačionica i sanitarnog čvora za igrače

50.000,00 kn

 

 

UKUPNO

50.000,00 kn

 

 

Članak 3.

 

Sa korisnikom sredstava zaključit će se Ugovor o sufinanciranju programa i projekata. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa i projekata korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se na Internet stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.