Objavljeno u Službene obavijesti, 17.04.2019.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/19-01/4

URBROJ: 2188/01-02-19-4

Vinkovci, 11. travnja 2019. godine

 

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09.,1/13. i 02/18.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 01/16. i 09/18) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019.

 

 

Članak 1.

 

            Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu objavljen je dana  18. siječnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja.

            Prijavljene projekte/programe procjenjivao je Upravni odjel društvenih djelatnosti i Povjerenstvo za procjenu programa iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece u 2019. godini.

 

 

 

Članak 2.

 

            Financiranje programa i projekata putem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu:

 

 

 

 

R.BR.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

IZNOS (kn)

1.

Kreativno-edukativna udruga Šareni boravak

Boravak za djecu, učenike nižih razreda osnovnih škola grada Vinkovaca

20.000,00

2.

Udruga Tikvica

„Kreativni svijet“

20.000,00

3.

Udruga Locus

Nauči učiti

10.000,00

 

 

UKUPNO

50.000,00

 

 

 

Članak 3.

      Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa/projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze ugovornih strana.

       Nakon završetka provedbe programa/projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

 

 

Članak 4.

 

      Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec

 

 

 

 

  DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti, ovdje,
  2. Upravni odjel za proračun i  financije, ovdje,
  3. Službeni glasnik, na objavu. ovdje,
  4. Arhiva Gradonačelnika, ovdje,
  5. Pismohrana.
Odluka