Objavljeno u Službene obavijesti, 19.06.2020.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/20-01/02

URBROJ: 2188/01-02-20-4

Vinkovci, 16. lipnja 2020.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.)  donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

 

                                                                                    

Članak 1.

Poništava se javni poziv KLASA: 620-01/20-01/02 URBROJ: 2188/01-02-20-1 od 1. lipnja 2020. g. za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja, a koji je objavljen na internetskoj stranici Grada.

 

Članak 2.

            Rok za podnošenje prijava istekao je 10. lipnja 2020. g., a kako nije zaprimljena nijedna prijava donosi se ova Odluka u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.     

       

          Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada i stupa na snagu s danom objave.

 

  GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                          Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka